Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Irgang

Irgang

Doktorzy Honoris Causa

Winfried Irgang

(ur. 1942)
historyk, doktor, pracownik Instytutu Herdera w Marburgu

18 grudnia 2002 – uchwała Senatu UWr
11 kwietnia 2003 – uroczysta promocja
promotor: prof. Krzysztof Wachowski

Winfried Irgang urodził się w 1942 r. w Brnie na Morawach. W 1946 roku wraz z rodziną zamieszkał w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, a w 1955 r. w Republice Federalnej Niemiec.  Studiował historię, romanistykę i filozofię w Moguncji, Berlinie, Dijon oraz archiwistykę w Wiedniu (1963-1969). W 1970 roku uzyskał stopień doktora.

Na działalność naukową dr. W. Irganga zasadniczy wpływ miało uzyskanie długoletniego (1970-1978), prestiżowego stypendium jednej z największych instytucji wspierających naukę w Niemczech - Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft), przeznaczonego na realizację zakrojonego na dużą skalę projektu "Schlesisches Urkundenbuch". Plany wydania całości materiału dokumentowego dotyczącego Śląska do roku 1300 pojawiły się już w latach trzydziestych XX w., ale dopiero w 1963 roku ukazał się ledwie jeden tom (I) w opracowaniu Heinricha Appelta. Publikacja kolejnych pięciu tomów (II−VI), które ukazały się w latach 1977-1998, i tym samym zakończenie edycji wszystkich śląskich i dotyczących Śląska dokumentów do 1300 roku, to już efekt naukowej działalności Winfrieda Irganga. W 1978 roku został pracownikiem Instytutu Herdera w Marburgu, gdzie kierował Oddziałem Prac Podstawowych i Publikacji oraz był  zastępcą dyrektora tegoż instytutu. Tam też kontynuuje prace nad kodeksem "Schlesisches Urkundenbuch", został także głównym redaktorem prestiżowego kwartalnika historycznego "Zeitschrift für Ostmitteleuropa−Forschung”.

Doktor  Winfried Irgang jest jednym z najwybitniejszych niemieckich historyków zajmujących się dziejami Śląska, ale także Czech, Moraw i Polski w średniowieczu. Jego publikacje dotyczą spraw warsztatowo-źródłowych (dokumenty średniowieczne), problematyki ustrojowo-prawnej (funkcjonowanie kancelarii książęcych i biskupich), społecznej i gospodarczej (osadnictwo), dziejów sztuki i historii Kościoła. Jest autorem lub współautorem ujęć syntetycznych dotyczących bądź poszczególnych miast śląskich (Nysa, Świdnica, Głogów) bądź całego Śląska. Wyniki dociekań naukowych dr. W. Irganga wykorzystywane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jak historia sztuki, historia architektury, filologia germańska, toponomastyka i archeologia.

Zobacz również: