Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Grodziski

Grodziski

Doktorzy Honoris Causa

Stanisław Grodziski

(ur. 1929)
prawnik, historyk państwa i prawa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

20.02.2002 - uchwała Senatu UWr
10.03.2002 - uroczysta promocja
promotor: prof. Kazimierz Orzechowski

Stanisław Grodziski urodził się 2 stycznia 1929 r. w Prusach k. Krakowa. W okresie II wojny światowej uczęszczał na tajne komplety gimnazjalne, świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 w Krakowie. W 1951 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie podjął w nim pracę przechodząc wszystkie szczeble kariery akademickiej. Doktoryzował i habilitował się z historii prawa (1959, 1963). Pracował kolejno jako: zastępca asystenta (1950-1951), asystent (1951-1955), st. Asystent (1955-1959), adiunkt (1959-1963) i docent (1963-1972) w Instytucie Historyczno-Prawnym. W 1972 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1979 zwyczajnym. Kierował Zakładem Historii Państwa i Prawa Polskiego (1970-1982), Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa (1995-1999). Pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978-1981) i prorektora UJ (1987-1990). W 1999 przeszedł na emeryturę.
Był konsultantem zespołu opracowującego tekst Konstytucji RP z 1997 i członkiem zespołu doradczego premiera RP do przygotowania reformy administracyjnej państwa.

Zainteresowania naukowe: historia państwa i prawa polskiego czasów nowożytnych (1772-1918) na tle historii państwa i prawa państw zaborczych, przede wszystkim Austrii; parlamentaryzm polski XV-XVII w., historia kultury prawnej w Polsce i Europie.

Zobacz również: