Multimedialna BAZA DANYCH
Kronika uniwersytecka od 1945 r.

Dzieje Uniwersytetu > Kronika uniwersytecka od 1945 r.

Kronika uniwersytecka od 1945 r.

Uniwersytet Wrocławski jest kontynuatorem tradycji dawnego Uniwersytetu, wywodzącego swój początek od Akademii Leopoldyńskiej, założonej w 1702 roku oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 roku. Tradycje te spotkały się w 1945 roku, dając początek nowej epoce w dziejach Uniwersytetu Wrocławskiego. 
        

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyrażania poglądów oraz akceptuje ducha i fundamentalne zasady wyrażone w bolońskiej Magna Carta Uniwersytetów Europejskich z 1988 roku.

Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.

1945 r.
alt text

9 V
Przybycie do Wrocławia Grupy Naukowo-Kulturalnej

15 marca 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej mianował Bolesława Drobnera pełnomocnikiem prezydenta i wojewody wrocławskiego do organizacji pokojowego życia we Wrocławiu. Przebywający w Krakowie profesorowie Stanisław Kulczyński i Stanisław Loria zaoferowali pomoc środowiska lwowskich uczonych w realizacji tego zadania. Drobner przygotowując grupę cywilnych specjalistów powołał Grupę Naukowo-Kulturalną, na której czele stanął Stanisław Kulczyński mianowany 20 kwietnia 1945 r. delegatem Rządu Tymczasowego do „zabezpieczenia majątku i urządzeń wyższych uczelni oraz innych instytucji naukowych, bibliotek, zbiorów na terenie Wrocławia i okolic”.
Nazajutrz po zwołanym w Krakowie 8 maja zebraniu, Grupa wyruszyła do Wrocławia. Wkrótce przybyła do wciąż płonącego miasta.

10/11 V
Pożar zespołu budynków na Wyspie Piaskowej

Jak na ironię na przywitanie grupy Naukowo-Kulturalnej spłonął zespół budynków na Wyspie Piaskowej wraz z Instytutem Wschodnim, w którym znajdował się unikalny księgozbiór dotyczący Polski i krajów słowiańskich.

16 V
Rozpoczęcie akcji porządkowych i budowlanych
Od klinik medycznych rozpoczęto prace porządkowe i budowlane. Pierwsze czynności dotyczyły rozminowania budynków uczelnianych – pracami tymi kierował Dionizy Smoleński, późniejszy rektor Politechniki.

26 V
Plenarne posiedzenie Grupy Naukowo-Kulturalnej
W sali Senatu odbyło się plenarne posiedzenie Grupy Naukowo-Kulturalnej, na którym dokonano bilansu tego, co zastano po przybyciu we Wrocławiu; podjęto również wstępne decyzje organizacyjne.

V
Organizacja Wydziału Prawa

Pod koniec maja 1945 r. prof. Kamil Stefko rozpoczął starania o zorganizowanie Wydziału Prawa.

29 VI
Pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Wydziału Humanistycznego

Obradom, podczas których ustalono propozycję struktury Wydziału, przewodniczył prof. Witold Taszycki.

3 VII
Pomysł utworzenia uczelni technicznej

W celu podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie powołania uczelni technicznej, z Gliwic przyjechali do Wrocławia dawni profesorowie Politechniki Lwowskiej. Gorącym zwolennikiem tej idei był prof. Kazimierz Idaszewski.

 

22 VII
Rozpoczęcie działalności biblioteki naukowej „Książka polska na Śląsku”

Wobec ubóstwa zbiorów polskich książek wielkim zainteresowaniem cieszyła się prywatna biblioteka naukowa „Książka polska na Śląsku”, której początek dało 4 000 woluminów przywiezionych z Krakowa.

Straż Akademicka
Uzbrojona Straż Akademicka miała za zadanie ochronę uczelnianych budynków przed grabieżą i zniszczeniem. Formacja liczyła około 300 osób, a jej komendantem był Stefan Czech.

2 VII
Stanisław Kulczyński w ministerialnej radzie
Prof. Stanisław Kulczyński został mianowany członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Oświaty, powołanej do opiniowania i inicjowania najważniejszych spraw programowych i organizacyjnych szkolnictwa wyższego.

19 VII
Pierwszy mecz piłki nożnej
W połowie lipca działalność rozpoczął Akademicki Związek Sportowy. Pierwszy mecz piłki nożnej studenci rozegrali z członkami Milicyjnego Klubu Sportowego.

24 VIII
Powołanie polskich uczelni

24 sierpnia 1945 r. Rząd Jedności Narodowej zadecydował, że dawne niemieckie uczelnie wrocławskie – Uniwersytet i Politechnika „stają się polskimi państwowymi szkołami akademickimi” pod jednym stanowiskiem rektorskim odrębnymi dwoma stanowiskami prorektorskimi, wspólnym senatem, administracją i budżetem.
Na Uniwersytecie miały zostać utworzone Wydziały: Humanistyczny, Prawno-Administracyjny, Nauk Przyrodniczych, Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym, Medycyny Weterynaryjnej, Lekarski z Oddziałem Farmaceutycznym oraz Matematyki, Fizyki i Chemii – wspólny dla obu uczelni.
Tym samym rozpoczął się nowy, polski okres w historii wyższej edukacji we Wrocławiu. Przez pierwsze sześć lat Uniwersytet Wrocławski funkcjonował w ścisłym instytucjonalnym i personalnym związku z Politechniką Wrocławską.
W sierpniu pod nadzorem Grupy Naukowo-Kulturalnej znajdowało się około 80 budynków. Wraz ze Strażą Akademicką Grupa liczyła 483 osoby.

 

3 IX
Prof. Kulczyński przejmuje obowiązki rektora
Uniwersytetu i Politechniki

Zgodnie z postanowieniem dekretu minister oświaty powierzył aż do odwołania prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu, byłemu rektorowi Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, obowiązki rektora Uniwersytetu i Politechniki.

6 IX
Wykład prof. Ludwika Hirszfelda

Prof. Hirszfeld wygłosił wykład o współczesnych prądach w bakteriologii. Grono słuchaczy tworzyli członkowie Straży Akademickiej. Był to pierwszy wykład na Uniwersytecie, choć jeszcze poza programem studiów i bez obecności immatrykulowanych studentów.

 

IX 1945
Armia Czerwona przekazuje Obserwatorium Astronomiczne

Wojska sowieckie przekazały Obserwatorium Astronomiczne, oceniane wówczas jako największa placówka tego typu w kraju. Na potrzeby obserwatorium miasto ofiarowało  działkę terenów zielonych, z przeznaczeniem na nowe pawilony.

8 X
Wniosek o mianowanie pierwszych profesorów

8 października 1945 r. Stanisław Kulczyński wystąpił do ministra oświaty z wnioskiem o mianowanie pierwszych profesorów. Wymienione w nim zostały, wedle kolejności w dokumencie, następujące osoby: Andrzej Klisiecki, Ludwik Hirszfeld, Jerzy Abramowicz, Hanna Hirszfeld, Witold Ziembiński, Tadeusz Baranowski, Hugon Kowarzyk, Wiktor Bross, Witold Grabowski, Kamil Stefko, Zdzisław Skibiński, Kazimierz Idaszewski, Witold Taszycki, Stanisław Loria, Wincenty Styś, Stanisław Kulczyński, Tadeusz Owiński, Antoni Knot, Włodzimierz Trzebiatowski, Karol Maleczyński, Bogdan Kieszkowski, Henryk Barycz, Jerzy Kowalski, Bolesław Olszewicz, Kazimierz Majewski, Bartłomiej Tokarski, Eugeniusz Rybka, Marian Waligórski, Andrzej Mycielski, Józef Wąsowicz, Tadeusz Bigo, Leon Halban, Iwo Jaworski, Wojciech Hejnosz, Wacław Osuchowski, Julian Czyżewski. Nie wszyscy wymienieni mimo uprzedniej zgody pojawili się we Wrocławiu.


19 X

Wykład z matematyki prof. Hugo Steinhausa

19 października dla kilku słuchaczy, głównie z Politechniki, wygłosił prof.  Steinhaus.

X
Początki Bratniej Pomocy

Przewidując rychłe uruchomienie studiów w październiku 1945 r. z inicjatywy Akademickiej Straży Uniwersyteckiej rozpoczęto organizację studenckiej Bratniej Pomocy, zwanej popularnie Bratniakiem.

Pierwsze towarzystwa naukowe
Jesienią 1945 r. zaczynają powstawać miejscowe oddziały Towarzystw: Historycznego, Matematycznego, Archeologicznego. Stopniowo organizowano także inne towarzystwa specjalistyczne m.in. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Wrocławskie Towarzystwo Lekarskie. Nieco później Chemiczne i Polskie Towarzystwo Filologiczne.

1 XI
Rozpoczyna działalność Wydział Medycyny Weterynaryjnej

1 listopada 1945 r. rozpoczął działalność Wydział Medycyny Weterynaryjnej, najliczniejszy i najbardziej kompletny pod względem kadry naukowej. Wydział tworzyli dawni profesorowie lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej.

3 XI
Ogłoszenie zapisów na studia na połączonych uczelniach

3 listopada 1945 r. ogłoszono na Uniwersytecie i Politechnice zapisy na studia.

11 XI
Obchody pierwszego Dnia Akademika

Jeszcze przed oficjalną inauguracją roku akademickiego studenci zademonstrowali swoją obecność we Wrocławiu. Okazją były obchody 11 listopada. Przygotowano okolicznościową akademię, którą poprzedzał przemarsz przez miasto. W godzinach wieczornych Straż Akademicka zorganizowała patriotyczną manifestację w Ogrodzie Botanicznym, na której spalono hitlerowską flagę.

15 XI
Pierwsze oficjalne wykłady

15 listopada 1945 r. zostały wygłoszone dwa pierwsze wykłady w ramach programu studiów: prof. Ludwika Hirszfelda dla słuchaczy Wydziału Lekarskiego oraz prof. Kazimierza Idaszewskiego dla studentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki. Było to rozpoczęcie oficjalnej działalności dydaktycznej połączonych uczelni. W ciągu następnych dni zajęcia były podejmowane na kolejnych kierunkach.

30 XI
Otwarcie roku zerowego

W celu poprawy struktury klasowej studentów, otwarto tzw. rok zerowy, gdzie w przyspieszonym trybie miały zostać przygotowane do podjęcia studiów osoby nie legitymujące się dyplomem maturalnym. Zakładano, że będzie on przeznaczony przede wszystkim dla młodzieży pochodzenia robotniczego i chłopskiego.


10 XII

Pierwsze protokołowane posiedzenie Senatu

10 grudnia 1945 r. miało miejsce pierwsze protokołowane posiedzenie Senatu Akademickiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Według najbardziej prawdopodobnych ustaleń w pierwszym roku akademickim 1945/46 na Uniwersytecie Wrocławskim studiowało 2353 studentów. Na pierwszy rok przyjęto 1221 słuchaczy. Rok kalendarzowy 1945 uczelnia kończyła zatrudniając 50 profesorów oraz 120 asystentów.

1946 r.
alt text

16 I
Powołanie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii

16 stycznia 1946 r. wykazujący dużą aktywność uniwersyteccy historycy powołali do życia Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.

I
Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego

W styczniu 1946 r. poloniści uniwersyteccy, z prof. Tadeuszem Mikulskim na czele, we współpracy z miejscowymi literatami powołali Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego. Organizowano systematycznie Czwartki Literackie, a do 1947 r. wydawano „Zeszyty Literackie”.

I
Przejęcie obserwatorium w Białkowie

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych przydzielono Uniwersytetowi majątek w Białkowie (135 ha) wraz z obserwatorium przekazanym onegdaj Uniwersytetowi przez pasjonata astronomii von Wuzikowskiego.

1 II
Otwarcie czytelni Biblioteki Głównej

 

 

 

1 lutego 1946 r. otwarto czytelnię Biblioteki Głównej Uniwersytetu. Obliczano, że obie Biblioteki Główne – Politechniki i Uniwersytetu zgromadziły 1200 tys. tomów.

II
Pierwszy druk okolicznościowy

W połowie lutego 1946 r. spod uniwersyteckiej prasy wyszedł pierwszy okolicznościowy druk – zaproszenie na wieczór autorski Marii Dąbrowskiej.


7 III

Powstaje Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Duże znaczenie dla akademickiego środowiska miało utworzenie 7 marca 1945 r. interdyscyplinarnego Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

10 IV
Zarządzenia ministerialne z organizacją wydziałów i katedr

Istnienie wydziałów uczelni potwierdziło zarządzenie ministerialne z dnia 10 kwietnia 1946 r. (z mocą prawną od 1 października 1945 r.), natomiast 30 kwietnia wydano akt prawny dotyczący podziału na katedry.

V
Studenci wrocławscy solidarni z krakowskimi

W maju we Wrocławiu miały miejsce wystąpienia studenckie jako wyraz solidarności ze studentami krakowskimi. Protestowano przeciwko ograniczeniu wolności słowa oraz aktom przemocy, których dopuściły się władze wobec tamtejszych studentów podczas obchodów święta 3 maja.
18 maja prorządowa Komisja Porozumiewawcza Akademickich Organizacji Młodzieżowych we Wrocławiu potępiła uczestników tych wydarzeń, domagając się oddania winnych pod sąd akademicki. Odezwę podpisali przedstawiciele: Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, Akademickiego Związku Walki Młodych, Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Akademickiego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego.

9 VI
Uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego

Uroczyste otwarcie Uniwersytetu i Politechniki z udziałem przedstawicieli władz centralnych odbyło się 9 czerwca 1946 r. w Auli Leopoldyńskiej. W ceremonii udział wzięli m.in. Władysław Gomułka – minister Ziem Odzyskanych, Jakub Berman – członek Biura Politycznego PPR, gen. Stanisław Popławski – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Holandii, Jugosławii, Meksyku, Rumunii, Szwecji i Włoch. Oczywiście nie mogło zabraknąć ambasadora ZSRR.
Ze względu na brak odpowiednich insygniów i tóg zarówno Rektor jak i członkowie Senatu wystąpili w strojach cywilnych.
Uroczystość poprzedziło odprawione przez administratora apostolskiego ks. Karola Milika nabożeństwo.

13 VI
Pierwszy dyplom magisterski
Pierwszy dyplom magisterski Uniwersytet Wrocławski wydał 13 czerwca 1946 r. Otrzymał go filolog, późniejszy profesor, wybitny znawca antyku Jerzy Łanowski.

VI
Zjazd Geografów Polskich

Wyrazem uznania dla prac geografów wrocławskich była organizacja w czerwcu 1946 r. pierwszego po wojnie zjazdu geografów polskich, połączonego z wyprawą na Śnieżkę.

 


20 VII

Drukarnia Akademicka

20 lipca 1946 r., na podstawie uchwały Senatu, uniwersytecka drukarnia został przekształcona w spółdzielnię pod nazwą Drukarnia Akademicka.

XII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Szybko tworzył się we Wrocławiu zespół matematyków. Szczególną rolę od samego początku odgrywał Hugo Steinhaus, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Znaczącą rolę odgrywali również przedstawiciel czystej matematyki Edward Marczewski, topolog Bronisław Knaster oraz Władysław Ślebodziński zajmujący się geometrią różniczkową.
W grudniu 1946 miał miejsce IV Polski Zjazd Matematyków we Wrocławiu, w którym uczestniczyło 48 delegatów. Edward Marczewski tak opisał to wydarzenie w 1969:

„Przystąpiliśmy jesienią 1946 r. do zorganizowania we Wrocławiu spotkania matematyków z całego kraju. Nazwaliśmy je skromnie Konferencją Matematyków Polskich, ale PTM uznało ją ex post za IV Polski Zjazd Matematyczny. Zjazd odbył się w dniach 12-14 grudnia 1946 r. i obejmował, oprócz referatów naukowych, akademię ku czci Stefana Banacha oraz posiedzenie poświęcone pamięci wszystkich zmarłych podczas wojny matematyków polskich. Prócz tego prof. Wacław Sierpiński wygłosił 12 grudnia wykład dla studentów matematyki.”

Na Walnym Zgromadzeniu, które obradowało podczas Zjazdu ustanowiono trzy nagrody (im. Stefana Banacha, im. Stefana Mazurkiewicza oraz im. Stanisława Zaremby), które miały być przyznawane za najlepsze prace matematyczne.


1947 r.
alt text

8 I
Wniosek o rewindykację obserwatorium w Afryce

8 stycznia 1947 r. prof. Eugeniusz Rybka wystąpił w sprawie rewindykacji obserwatorium w Windhook w Afryce Południowo-Zachodniej, które od 1934 r. należało do Uniwersytetu Wrocławskiego. Senat poparł wniosek, ale starania okazały się bezskuteczne.

III
Czteroletnie Studium Stomatologiczne

W marcu 1947 r. przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu uruchomiono czteroletnie Studium Stomatologiczne.

11 VIII – 10 IX
Proces krakowski

Jednym z oskarżonych w pokazowym procesie działaczy WiN i PSL był pracownik Uniwersytetu, fitopatolog doc. Eugeniusz Ralski. Jako członek kierownictwa brygad wywiadowczych WiN został aresztowany 24 sierpnia 1946 r.  Po ciężkim śledztwie zasiadł na ławie oskarżonych obok m.in. prezesa II Zarządu Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego oraz Stanisława Mierzwy, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie.
Skład orzekający uznał, że "zważywszy na wybitnie przestępczą działalność oskarżonych [...] skazani na ułaskawienie nie zasługują" . Jednak Bolesław Bierut zamienił wyrok śmierci m.in.  Ralskiemu na dożywotnie pozbawienie wolności. Ostatecznie po zwolnieniu w maju 1956 r. na roczną przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia i późniejszym jej zawieszeniu decyzją Rady Państwa - do więzienia już nie wrócił.

2 XII
Nagroda naukowa m. Wrocławia dla Rektora

Doceniając działalność rektora Kulczyńskiego uhonorowano go nagrodą naukową miasta Wrocławia.

1948 r.
alt text

30 VII
Wystawa Dorobku Uczelni Wrocławskich
Otwarta 30 lipca 1948 r. Wystawa Dorobku Uczelni Wrocławskich, poprzedzająca wrocławski Kongres Intelektualistów, miała służyć prezentacji osiągnięć Uniwersytetu. Przy okazji przeprowadzono bilans prac, w którym ustalono, iż podczas remontu Uniwersytetu i Politechniki usunięto własnymi siłami 320 ton materiałów wybuchowych, położone 32 tys. m2 dachów, wstawiono 205 tys. m2 szyb.

25 VIII
Kongres Intelektualistów we Wrocławiu

W oficjalnej delegacji polskiej na Kongres Intelektualistów otwarty 25 sierpnia 1948 r. znaleźli się profesorowie Stanisław Kulczyński (jako gospodarz spotkania), Ludwik Hirszfeld i Hugo Steinhaus.

XII
Powstanie na Uniwersytecie PZPR 

Powstanie w grudniu 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oznaczało na Uniwersytecie połączenie struktur PPR i PPS, a także unifikację studenckich organizacji młodzieżowych w ramach Federacji Polskich Organizacji Studenckich.

1949 r.
alt text

Likwidacja Caritas
Z początkiem 1949 r. w ramach ogólnopolskiej akcji zlikwidowano na Uniwersytecie Caritas. Należące do niego domy studenckie przejęła Bratnia Pomoc.

II
Restauracja Auli

Na początku lutego 1949 r. prof. Antoni Michalak rozpoczął proces odnawiania i restauracji fresków w Auli Leopoldyńskiej.

5 III
Koło Geologów

Powstaje pierwsze w Polsce studenckie Koło Naukowe Geologów, którego kuratorem zostaje prof. Józef Zwierzycki, a opiekunem naukowym prof. Henryk Teisseyre.

1 X
Uroczysta inauguracja w Hali Ludowej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1949/50 odbyła się w Hali Ludowej. Wzięło w niej udział 7 tys. osób, w tym młodzież niestudencka i delegacje robotników.

23 XI
Gratulacje dla Konstantego Rokossowskiego

23 listopada 1949 r. Rada Wydziału Humanistycznego jednogłośnie przyjęła adres skierowany do Konstantego Rokossowskiego w związku z nominacją na marszałka Polski i objęciem funkcji Ministra Obrony Narodowej.

Cenzura
Coraz bardziej dokuczliwa stawała się cenzura. W 1949 r. nie dopuściła m.in. do publikacji pracy prof. Stanisława Kolbuszewskiego poświęconej Mickiewiczowi.

1950 r.
alt text

1 I
Powstanie Akademii Medycznej

1 stycznia 1950 r. z Uniwersytetu wyodrębniono kierunki medyczne i utworzono Akademię Medyczną (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny).

II
Tworzenie Klubu Demokratycznej Profesury

W lutym 1950 r. przystąpiono do organizacji Klubu Demokratycznego Pracowników Naukowych Wyższych Uczelni we Wrocławiu z zadaniem "demokratyzacji nauki w naszych uczelniach".

22 II
Przedstawienie żądań władz lokalnych w sprawie usunięcia polakożerców z Auli
22 lutego 1950 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego prof. Władysław Podlacha przedstawił żądania władz lokalnych w sprawie usunięcia z Auli Leopoldyńskiej portretów drażniących polskie uczucia narodowe.

 

 

1 X
Archiwum Uniwersyteckie

Organizatorem i pierwszym dyrektorem Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego został, opiekujący się od lutego 1947 r. aktami byłego niemieckiego Uniwersytetu, przybyły ze Lwowa prof. Teofil Modelski.

X
Aresztowanie Adama Wankego

Szerokim echem odbiło się aresztowanie w październiku 1950 r. pod zarzutem uprawiania propagandy szeptanej wywodzącego się ze Lwowa starszego asystenta Zakładu Antropologii, Adama Wankego. Powodem był donos o opowiadaniu w wąskim gronie dowcipów, wyśmiewających teorię Trofima Łysenki. Efektem kilkumiesięcznego śledztwa i procesu był wyrok 3 lat więzienia.

Po wielokrotnych interwencjach rektora Jana Mydlarskiego Wanke został zwolniony po 9 miesiącach. Na ponowne zatrudnienie na Uniwersytecie musiał jednak czekać do 1956 r.

17 XI
Powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza

17 listopada 1950 r.  samodzielność uzyskała Wyższa Szkoła Rolnicza, powstała z Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa (przemianowana później na Akademię Rolniczą, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

 

1951 r.
alt text

19 VI
Podział Wydziału Humanistycznego

19 czerwca 1951 r. Rada Wydziału Humanistycznego wystąpiła z propozycją podziału na trzy niezależne Wydziały: Nauk Filozoficznych i Społecznych, Historyczny oraz Filologiczny. Jeszcze przed początkiem roku akademickiego 1951/52 Wydział został podzielony na Filologiczny oraz Filozoficzno-Historyczny.

12 XI
Jan Mydlarski nowym rektorem

12 listopada 1951 r. minister przystał na prośbę Stanisława Kulczyńskiego i zwolnił go z obowiązków rektora. Uroczyste pożegnanie odbyło się dopiero 21 maja następnego roku. Kulczyński pozostał na uczelni jako profesor botaniki. Nominację ministerialną na funkcję rektora, po uzgodnieniach z lokalnymi władzami partyjnymi otrzymał antropolog prof. Jan Mydlarski.

1952 r.
alt text

II
Oddzielenie się Politechniki

W lutym 1952 r. wyodrębniła się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet tracił uniwersalny charakter, o jakim marzyli pionierzy wrocławskiego środowiska akademickiego.
Następstwem oddzielenia się Politechniki było rozbicie wspólnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Matematyczno-Fizyczny, który pozostał przy Uniwersytecie (Politechnika utworzyła własny wydział), Wydział Chemiczny zaś włączono do Politechniki.

15 IV
Nadanie imienia Bolesława Bieruta

W połowie marca 1952 r. na zebraniu Koła ZMP przy Studium Przygotowawczym reemigrant z Francji A. Halamski zgłosił propozycję, aby z okazji 60. urodzin Bolesława Bieruta nadać Uniwersytetowi Wrocławskiemu jego imię. W końcu marca do sekretarza KC PZPR, E. Ochaba, udała się w tej sprawie delegacja Studium (L.Bazylow, E. Nowak, Z. Patrzałek).

12 kwietnia 1952 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 261/52 o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu imienia Bolesława Bieruta. 15 kwietnia posiedzenie Senatu zatwierdziło list do Prezydenta z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie Uczelni jego imienia. 18 kwietnia w Auli Leopoldyńskiej miała miejsce uroczysta akademia. Wmurowano również pamiątkową tablicę, która przetrwała do roku 1989. Patron nigdy na Uczelni jednak się nie pojawił ….

V
Likwidacja Katedry Socjologii
W maju 1952 r. wobec uznania Socjologii za naukę niemieszczącą się w dyscyplinach marksistowskich powołano Katedrę Technik Społecznych Badań Terenowych.

 

 

1953 r.
alt text

I
Wnioski z inspekcji ministerialnej

Po wizytacji Uniwersytetu przeprowadzonej w dniach 26-28 stycznia 1953 r. mgr Teodozja Kucharska, starszy inspektor w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego pisała: „zarówno marksizm-leninizm, jak i ekonomia polityczna są traktowane przez młodzież jako przedmioty jedne z wielu, a nie jako przedmioty które jej pomogą w materialistycznym i dialektycznym formowaniu myśli, ustaleniu nowego światopoglądu…”

19-31 I
Pierwszy numer „Życia Uniwersytetu”

W styczniu 1953 r. ukazał się pierwszy numer organu Komitetu Uczelnianego Zrzeszenia Studentów Polskich „Życie Uniwersytetu”.

10 IV
Uchwała Senatu o uruchomieniu wydawnictwa „Zeszyty Naukowe”

10 kwietnia 1953 r. Senat podjął uchwałę o uruchomieniu wydawnictwa „Zeszyty Naukowe”, redaktorem naczelnym został prof. Bronisław Biliński, a redaktorami prof. Józef Gajek (Seria A: Nauki Humanistyczne) oraz prof. Roman Ingarden (Seria B: Nauki Ścisłe).

Plany rozbudowy Uniwersytetu
W pierwszej połowie 1953 r. pod nadzorem ówczesnego kierownika służb inwestycyjnych magistra Mieczysława Jaremy, wypracowano ogólny plan rozbudowy Uniwersytetu. Projekt opierał się na dwóch podstawowych kampusach: pierwszy wokół głównego budynku (nauki humanistyczne), drugi na Ostrowiu Tumskim po Most Grunwaldzki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

6 VII
Studium Historii Kultury Materialnej

6 lipca 1953 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wydało zarządzenie o uruchomieniu  w roku akademickim 1953/54 Studium Historii Kultury Materialnej, które miało łączyć studia archeologii polskiej i klasycznej oraz etnografii.

1954 r.
alt text

W 1954 r. trwała akcja odbudowy budynków uniwersyteckich.

1955 r.
alt text

III
Odnowienie gmachu głównego

W marcu 1955 r. w związku z jubileuszem 10-lecia Uniwersytetu, przystąpiono do odnawiania (choć w ograniczonym zakresie) wnętrz głównego gmachu.  Prace na zewnątrz gmachu prowadzone pod nadzorem prof. Antoniego Michalaka rozpoczęto dopiero we wrześniu.

10 V
10 lecie Grupy Naukowo-Kulturalnej

10 maja w rezydencji arcybiskupiej odbyło się spotkanie z okazji dziesiątej rocznicy przybycia do Wrocławia Grupy Naukowo-Kulturalnej.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok akademicki 1954/1955 kończył pierwsze dziesięciolecie istnienia Uczelni. W tym roku istniało na niej 5 wydziałów oraz studia: Wojskowe, Nauki Języków Obcych i Wychowania Fizycznego oraz 67 katedr (udało się także utworzyć Katedrę Chemii Nieorganicznej). Znacznie wzrosła, ponieważ do 93 osób, liczba samodzielnych pracowników naukowych. Ponadto zatrudnionych było 231 pomocniczych pracowników nauki. Studia na 14 kierunkach rozpoczęło 2688 studentów, w tym 129 studiów wieczorowych. 15 listopada 1955 r. obchodzono uroczystości 10-lecia Uniwersytetu. W Auli Leopoldyńskiej odbyło się posiedzenie senatów wrocławskich uczelni, a po południu w Hali Ludowej zgromadzenie pracowników oraz studentów wrocławskich szkół wyższych.

1956 r.
alt text

II
Przekształcenie Obserwatorium w Instytut Astronomiczny

W lutym 1956 r. Obserwatorium Astronomiczne zostało przekształcone w samodzielny Instytut.

12 III
Śmierć patrona Uczelni
Nagła śmierć Bolesława Bieruta przeszła na uczelni bez większego echa, a akademia ku czci zmarłego miała charakter czysto urzędowy.

V
Pierwsza Żakinada
W latach 50. i 60. święto wrocławskich studentów było obchodzone pod nazwą żakinada w czasie Dni Wrocławia. Po raz pierwszy święto odbyło się w maju 1956 r.

10 IX
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

10 września 1956 r. Sejm PRL uchwalił nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym z 1951 r., demokratyzującą życie akademickie. Poszerzono wówczas kompetencje Rady Głównej, zwiększono samodzielność kierowników katedr, rad wydziałów i senatu. Rektor miał być wybierany przez senat  na 3 lata.

X 1956
Wydarzenia październikowe

Październik 1956 r. zapoczątkował poważne zmiany na Uczelni. Na Uniwersytecie z uwagą śledzono obrady VIII Plenum KC PZPR. 22 października na uczelni odbył się burzliwy wiec z udziałem delegacji robotników miejscowych fabryk, na którym piętnowano przeciwników zmian. Po wiecu odbyła się masówka na Politechnice. Część uczestników zorganizowała uliczny pochód, który przekształcił się w  antysowiecką demonstrację. Ze względu na obawy eskalacji, 24 października rektorzy uczelni wrocławskich ogłosili apel do studentów, nawołując do rozwagi. Na uspokojenie nastrojów wpłynęło przeprowadzenie tego dnia wyborów rektorskich, które zakończyły się reelekcją Edwarda Marczewskiego. Zainteresowanie ogólnokrajowymi sprawami politycznymi stopniowo słabło, aczkolwiek na przełomie października i listopada pracownicy naukowi i studenci uczestniczyli w akcjach pomocowych dla Węgrów.

Po październiku…
W listopadzie 1956 r. grupa 20 studentów wraz z młodymi robotnikami utworzyła Komunistyczny Związek Młodzieży. Nowych rozwiązań organizacyjnych poszukiwał Studencki Komitet Rewolucyjny. Odradzało się Zrzeszenie Studentów Polskich, nawiązujące do tradycji samorządowych organizacji studenckich – przede wszystkim Bratniaka. Szans rozwoju ZSP upatrywano w przekazaniu organizacji „Pałacyku” przy Kościuszki. Budynek wymagał jednak przeprowadzenia poważnych prac remontowych, na co nie było środków.
W okresie popaździernikowym zachodziły poważne zmiany w dydaktyce. Odstąpiono od sztucznej pogoni za sprawnością nauczania, zastępując system scholarski tradycyjnie pojmowanymi studiami akademickimi.
Na fali odwilży październikowej na posiedzeniach rad wydziałowych i senatu występowano z żądaniem naprawienia krzywd. Dzięki temu do swych macierzystych jednostek powrócili m.in. prof. Wincenty Styś, dr Karol Wolfke, prof. Stanisława Hubert oraz wystąpiono z tych samych względów o docenturę dla dra Kazimierza Orzechowskiego i o profesurę dla Stefana Gumińskiego. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym powstały katedry: Archeologii Polski i Etnografii, Historii Sztuki Nowożytnej, a także wznowiły swoją działalność katedry Filozofii oraz Socjologii.

XI 1956
PZPR przekazuje budynek

Nastąpiła również znaczna poprawa sytuacji lokalowej Uniwersytetu, m.in. pod koniec listopada decyzją Miejskiej Rady Narodowej część budynku przy ul. Cybulskiego zwolnioną przez komórki KW PZPR przydzielono Uniwersytetowi. Po uzgodnieniach ze studentami zdecydowano, że budynek zostanie przeznaczony na potrzeby geologii i fizyki eksperymentalnej.

„Prace Literackie”
W 1956 r. ukazał się pierwszy tom pisma wrocławskich uniwersyteckich filologów „Prace Literackie”, zawierający rozprawy historyczne i teoretycznoliterackie.

1957 r.
alt text

1 I
Likwidacja katedry podstaw marksizmu-leninizmu

Z dniem 1 stycznia 1957 r. odgórnym postanowieniem zlikwidowano katedry podstaw marksizmu-leninizmu, w tym także na Uniwersytecie Wrocławskim.

IV
Komitet Pomocy Repatriantom
Za zgodą Senatu w kwietniu 1957 r. powołano na Uniwersytecie Komitet Pomocy Repatriantom. Pomimo braku zgody Ministerstwa komisja zajmująca się naborem na studia postanowiła przyjmować potomków repatriantów nie zważając na limity przyjęć.

23/24 V
Wizyta ministra szkolnictwa wyższego
23 i 24 maja 1957 r. we Wrocławiu przebywał minister szkolnictwa wyższego Stefan Żółkiewski w towarzystwie wiceminister Eugenii Krasowskiej. Podczas obrad na Uniwersytecie postanowiono uruchomić z nowym rokiem akademickim studia z zakresu bibliotekoznawstwa. Przewidziano utworzenie w szybkim czasie Katedr: Filozofii, Socjologii, Filologii Nowołacińskiej, Indyjskiej, Historii Sztuki Nowożytnej oraz Katedry Filologii Romańskiej.

X
Rocznica wydarzeń październikowych
19 października 1957 r. w pierwszą rocznicę wydarzeń 1956 r. wrocławskie gazety zamieściły odezwę podpisaną przez RZ ZNP, KU PZPR, RU ZSP nawołującą do spokojnego korzystania z osiągniętych w ostatnim roku zdobyczy i wolności, aby nie dopuścić do ich utraty.

5-10 XI
15. Zjazd Fizyków Polskich  
Wiele dowodów uznania dla wysokiej rangi wrocławskiego środowiska fizyków zebrano w czasie ogólnopolskiego zjazdu w listopadzie 1957 r. Szybko rozwijała się również chemia kierowana przez prof. Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską.

Dzieła Wszystkie Słowackiego
W 1957 r. redaktorem Dzieł Wszystkich Słowackiego został prof. Władysław Floryan, a całą edycję zakończono w roku 1975.

Rozwój archeologii oraz etnografii
Dla rozwoju archeologii uniwersyteckiej duże znaczenie miało wydawane od końca 1957 r. pismo „Archeologia Śląska”, którego głównym celem była dokumentacja prowadzonych badań terenowych. W tym samym czasie rozpoczęły się prace nad polskim atlasem etnograficznym.

Wyprawy polarne

Pierwsze wyprawy na Spitsbergen organizowano w latach 1957-1960. Oprócz standardowych pomiarów badano również promieniowanie słoneczne oraz pokrywę śnieżną i lodowce.

____________________________________________________________________________________________________________________


Nowy rok akademicki 1957/1958 Uniwersytet rozpoczynał jako trzeci w Polsce pod względem liczby prowadzonych kierunków studiów stacjonarnych. Wrocławska uczelnia sytuowała się tuż za Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim. Organizacyjnie Uniwersytet obejmował 6 instytutów, 5 zespołów katedr, 81 katedr, a ponadto dysponował 5 domami studenckimi, 3 stołówkami i 19 budynkami.

1958 r.
alt text

V
Nagroda studentów

W maju 1958 r. nagrodę studentów wrocławskich otrzymał prof. Jerzy Łanowski.

1959 r.
alt text

I
Instytut Fizyki Teoretycznej

Po przyjeździe z Torunia prof. Jana Rzewuskiego wzmocniła się fizyka teoretyczna, której podstawy stworzył prof. Roman Ingarden. Powstały korzystne warunki do uruchomienia Instytutu Fizyki Teoretycznej, powołanego w styczniu 1959 r.

XII
Trzyletnie Wyższe Studium Administracyjne na Wydziale Prawa

W grudniu 1959 r. na Wydziale Prawa powołano do życia trzyletnie Wyższe Studium Administracyjne. Przyjęto 180 pracowników administracji państwowej.

Utworzenie katedry Biochemii
W 1959 r. decyzją władz Akademii Medycznej i Uniwersytetu Wrocławskiego utworzono dwie katedry Biochemii – na Wydziale Farmacji AM i Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr z siedzibą w budynku AM przy ul. Szewskiej 39. Organizację obu katedr powierzono prof. Wandzie Mejbaum-Katzenellenbogen.

1960 r.
alt text

8 V
Wizyta I sekretarza KC PZPR

Na Uniwersytecie gościła oficjalna delegacja partyjno-rządowa, na czele z W. Gomułką.

_____________________________________________________________________________________________________

Uczeni Wrocławscy zdawali sobie sprawę, że są dziedzicami dwóch Uniwersytetów: niemieckiego, Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu i polskiego, Jana Kazimierza we Lwowie.
Powołano do życia komisję historii Uniwersytetu Wrocławskiego, która w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego miała przygotować w 1960 r. obchody 15-lecia i w 1961 150-lecia uczelni. Przygotowano logo uniwersyteckie – barokową tarczę ze stylizowanymi berłami rektorskimi i literą „W”.

1961 r.
alt text

11 I
Plany rozbudowy bazy lokalowej

W uchwale z 11 stycznia 1961 r. Senat  ustalił, że konieczne jest zbudowanie gmachów dla filozofii, pedagogiki, logiki, psychologii, pawilonu dla botaniki, budynku dla chemii organicznej i technologii chemicznej, pawilonu dla astronomii, budynków dla fizyki, Biblioteki Głównej, dla studium wojskowego i wychowania fizycznego, trzech nowych domów studenckich dla 3000 studentów, domu mieszkalnego dla pracowników, garażu na 10 samochodów. Odrzucono propozycję przejęcia przez Uniwersytet zamku w Oleśnicy.


XI

Komitet Budowy Domu Studenckiego

Czyniono kroki w sprawie poprawy warunków bytowych studentów: w listopadzie 1961 r. Senat powołał Komitet Budowy Domu Studenckiego pod przewodnictwem prof. Witolda Świdy.


Współpraca międzynarodowa

Wolno, ale systematycznie Uniwersytet nawiązywał współpracę międzynarodową, ograniczała się ona jednak przede wszystkim do krajów obozu socjalistycznego. Nowe możliwości poszerzenia wymiany naukowej tworzyły wieloletnie umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi.
W 1960 r. Ministerstwo wyraziło zgodę na podpisanie takich porozumień z Uniwersytetami w Pradze i Leningradzie. Jednak w zamyśle Ministerstwa Wrocławiowi miała przede wszystkim przypaść współpraca z Niemiecką Republiką Demokratyczną. W listopadzie 1961 r. w stolicy Dolnego Śląska gościła delegacja Uniwersytetu Lipskiego.

1962 r.
alt text

VI
Konferencja na temat teorii i struktury związków zespolonych
W czerwcu 1962 r. odbyła się konferencja przygotowana przez zespół prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej na temat teorii i struktury związków zespolonych (kompleksowych), jednej z najnowocześniejszych wówczas dziedzin w światowej chemii. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauk chemicznych z 17 krajów.

17-20 VII
Wizyta środowisk polonijnych
17-20 lipca 1962 r. na Uniwersytecie gościli przedstawiciele środowisk polonijnych z 14 krajów. Celem spotkania było współdziałanie uczonych polonijnych z krajowymi na płaszczyźnie naukowej na rzecz granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, w przygotowaniach do obchodów milenijnych oraz pozyskanie ich akceptacji dla przemian wewnętrznych w Polsce.

 

1963 r.
alt text

13 I 
Upamiętnienie powstańców styczniowych
13 stycznia 1963 r. odsłonięto w gmachu głównym tablicę poświęconą pamięci studentów polskich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zginęli w powstaniu styczniowym.

6 III
Maszyna licząca
6 marca 1963 otwarto Ośrodek Obliczeniowy Katedry Metod Numerycznych wyposażony w najnowocześniejszą w Polsce maszynę liczącą Elliot 803.

1964 r.
alt text

3-5 V
Ogólnopolskie spotkanie studenckich kół kryminalistyki

W początkach lat 60. aktywnością wyróżniało się studenckie koło naukowe kryminalistyki na Wydziale Prawa. Było organizatorem i gospodarzem ogólnopolskiego spotkania takich kół w dniach 3-5 maja 1964 r.

3 X
Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich Szkół Akademickich
Mimo niechętnego stanowiska władz państwowych Uniwersytet Wrocławski powracał do korzeni lwowskich. Uznano, że szczególnym obowiązkiem jest upamiętnienie profesorów tamtejszych uczelni zamordowanych w lipcu 1941 r. po wkroczeniu wojsk niemieckich. Już w lipcu 1960 był gotowy gliniany model projektu doc. Borysa Michałowskiego z Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Cztery lata później podczas uroczystości odsłonięcia pomnika „Nasz los przestrogą” nie wspominano jednak w ogóle o wypadkach lwowskich. W 1981 uzupełniono pomnik tablicą inskrypcyjną „Pomnik Pamięci Uczonych Polskich Ofiar Hitleryzmu”.

XII 
Sala Teatru Kalambur

W grudniu 1964 r. otwarto salę teatralną studenckiego teatru „Kalambur” - powstałego w 1957 r. W 1967 r. zorganizowano międzynarodowy festiwal teatralny.

1965 r.
alt text

Nowa siedziba Wydziału Filologicznego

Podniesiony z wojennych zniszczeń dawny klasztor norbertanów w 1965 r. na Placu Nankiera stał się siedzibą Wydziału Filologicznego. Na parterze  skrzydła zachodniego znajduje się dawny refektarz konwentualny, dzisiaj Sala im. Nehringa.

21 XI
Obchody 20-lecia Uniwersytetu
Obchody 20-lecia uczelni rozpoczęły się 21 listopada od nadania tytułów doktorów honoris causa Josefowi Macurkowi, Adamowi Rapackiemu, Wiktorowi Spicynowi, Hugonowi Steinhausowi, Kazimierzowi Tymienieckiemu i Janowi Wasilkowskiemu. 23-24 listopada odbyła się sesja naukowa „Nauka a społeczeństwo na Ziemiach Zachodnich”.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Rok akademicki 1964/1965 kończył drugie dziesięciolecie działalności polskiego Uniwersytetu - czasu walki o pozycję uczelni w mieście, regionie oraz w nauce polskiej, a także pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i odbudowę bazy lokalowej. Jeszcze październiku 1963 r. rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu domu akademickiego przy pl. Grunwaldzkim („Dwudziestolatka”), a wiosną następnego roku zaczęto budowę nowego gmachu dydaktycznego Wydziału Prawa. Ponadto na początku roku akademickiego 1964/1965 zostało utworzone Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych, które swoimi wykładami miało objąć wszystkie kierunki.

1966 r.
alt text

DS „Dwudziestolatka”

Z początkiem roku akademickiego 1966/67 oddano do użytku przeznaczony dla 500 osób żeński akademik „Dwudziestolatka” przy pl. Grunwaldzkim według projektu W. Bryzka. Wobec koniecznych natychmiastowych prac remontowych, akademik swoją funkcję mógł pełnić dopiero od czerwca 1967 r. Od początku lat 70. pełnił funkcję międzynarodowego hotelu studenckiego.

11 V
Sejm Czteroletni w Auli

11 maja 1966 r. z okazji rocznicy Tysiąclecia Państwa Polskiego i 175. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Auli Leopoldyńskiej miała miejsce inscenizacja Sejmu Czteroletniego przygotowana przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich.

XII
Rozpoczęcie budowy Instytutu Chemii

3 grudnia podjęto budowę Instytutu Chemii przy pl. Grunwaldzkim, 24 grudnia położono kamień węgielny pod budynek o kubaturze 18 tys. m3.

1967 r.
alt text

10 V
Tragedia na Wzgórzu Partyzantów

10 maja 1967 r., podczas Żakinady dochodzi do katastrofy. Pomiędzy godziną 17 a 18  pod naporem tłumu ławka uderza w balustradę, ta spada na schody wybijając dziurę, w którą wpadają uczestnicy obchodów. Ginie 18 letni Zdzisław Jasiński (umiera na stole operacyjnym), 10 osób odnosi ciężkie, a 26 lekkie obrażenia.
Wydarzenie stało się wygodnym dla władz pretekstem do odwołania imprezy w następnym roku. W roku protestów studenckich zamiast Żakinady odbyła się w bardzo ograniczonej formie Wiosna Studentów Wrocławia. W latach 1969-1990 studenckie święta nie miały już ogólnomiejskiego charakteru - organizowały je we własnym zakresie poszczególne uczelnie.

 

6 VI
Idea pomnika wieszcza

Rada Wydziału Filologicznego, podkreślając współodpowiedzialność za kształtowanie życia kulturalnego miasta, w dniu 6 czerwca 1967 r. wystąpiła z propozycją wzniesienia we Wrocławiu pomnika Juliusza Słowackiego. Pomnik powstał ostatecznie w latach 1983-84.

16/17 IX
Pierwszy zjazd absolwentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego
16 i 17 września 1967 r. odbył się pierwszy zjazd absolwentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Inicjatywa ta nie znalazła jednak naśladownictwa.IX

DS „Parawanowiec”
Z końcem wakacji zakończono budowę nowego Domu Studenckiego „Parawanowiec” na pl. Grunwaldzkim, wg projektu Krystyny i Mariana Barskich. Jego bryła stanowiła architektoniczny parawan od strony osi Grunwaldzkiej, zasłaniając wcześniej wybudowane tam cztery akademiki należące do pozostałych uczelni Wrocławia.
W tym samym czasie zakończono również budowę mieszczącego się niedaleko, przy ul. L. Pasteura Hotelu Asystenta, przeznaczonego dla młodych pracowników uczelni, nie posiadających własnych mieszkań. Autorami projektu byli również Barscy.

1968 r.
alt text

III
Wydarzenia marcowe

W marcu 1968 r. rozpoczęły się wydarzenia wiosny studenckiej, wywołane zdjęciem z warszawskiej sceny "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, czego konsekwencją były wystąpienia studentów, które zostały rozbite przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa.

We Wrocławiu 12 marca w Auli Leopoldyńskiej odbył się wiec, a dwa dni później proklamowano trzydniowy strajk, który zakończył się w południe 16 marca. Kontynuacją protestu była próba bojkotu zajęć, a następnie stołówek oraz udział najbardziej zdeterminowanych w ogólnouczelnianej konspiracji. Protest studentów był wspierany przez część profesury i niektóre Rady Wydziałów. Represje wobec studentów w postaci aresztowań, usunięcia ze studiów i wcielenia do wojska zostały zminimalizowane dzięki zdecydowanej postawie rektora Alfreda Jahna. W następstwie wydarzeń marcowych trzech pracowników Uczelni – prof. Stanisław Hartman, dr Walerian Zientek oraz doc. Tadeusz Lachowicz zostało przeniesionych do placówek PAN.

1 V
Pochód pierwszomajowy
Podczas pochodu pierwszomajowego, około 200-osobowa grupa studentów, głównie Politechniki, włączyła się do oficjalnego pochodu. Dwukrotnie przemaszerowała przed trybuną niosąc własne transparenty i wznosząc hasła odwołujące się do wydarzeń marcowych. Rektor Jahn otrzymał od władz porządkowych listę 20 zidentyfikowanych uczestników pochodu wraz z żądaniem (odrzuconym!) relegowania ich z uczelni.

 


10 VI
Insygnia uniwersyteckie
10 maja 1968 r. w Auli Leopol-dyńskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Izby Rzemieśl-niczej. Prezes Izby Franciszek Juszczak przekazał rektorowi prof. Alfredowi Jahnowi dar w postaci insygniów władzy rektorskiej. Wśród nich znalazły się: łańcuch, pierścień, berło rektorskie, 2 berła dziekańskie oraz 2 laski pedlowskie. Wszystkie insygnia były suto posrebrzone, pozłocone oraz bogato inkrustowane jaspisami i nefrytami.

 

26 VI
Nowa struktura uczelni

Po burzliwej debacie 26 czerwca 1968 r. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął nową, instytutową strukturę uczelni - potwierdzoną Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 17 kwietnia 1969 r.

Z dotychczasowej sieci katedr miały powstać 22 jednorodne instytuty, funkcjonujące w ramach poszczególnych wydziałów. Na Wydziale Filologicznym: 5 instytutów, 28 zakładów i 3 katedry wydzielone; na Filozoficzno-Historycznym – 2 instytuty, 10 zakładów i 5 katedr wydzielonych; Prawa i Administracji – 5 instytutów, 20 zakładów i 1 katedra wydzielona; Matematyki, Fizyki i Chemii – 5 instytutów, 31 zakładów; Nauk Przyrodniczych – 4 instytuty, 28 zakładów i 2 katedry wydzielone; wreszcie w Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych – 1 instytut oraz 3 zakłady. Jako placówki międzywydziałowe miały funkcjonować: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Kulturalno-Oświatowe.

Nowa struktura uczelni weszła w życie z dniem 1 września 1969 r.

Nowe serie wydawnicze
Począwszy od 1968 r. stopniowo zaczęły ukazywać się nowe serie wydawnicze, przede wszystkim z zakresu filologii: „Germanica…”, „Slavica…”, „Classica…”, „Romanica…”, „Anglica…”, „Neerlandica Vratislaviensia” oraz Estudios Hispánicos.

1969 r.
alt text

W 1969 r. rozpoczyna działalność Instytut Chemii (z 3 połączonych Katedr: Chemii Organicznej, Nieorganicznej i Fizycznej). Pierwszym dyrektorem zostaje Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska. Katedra Botaniki oraz Katedra Biochemii stają się Instytutem Botaniki i Biochemii.
W Ośrodku Obliczeniowym zostaje zainstalowany komputer Odra 1204, dla którego stworzono kompilator Algolu 60 i obszerną bibliotekę numeryczną.

3 IX
Wizyta prezydenta
Z kurtuazyjną wizytą w murach Uczelni gościł prezydent Czechosłowacji, Ludvík Svoboda.

1970 r.
alt text

Gmach Wydziału Chemii
Gmach Instytutu Chemii przy F. Joliot-Curie wznoszono w latach 1966-1970 według projektu Krystyny i Mariana Barskich. Przed 10-piętrowcem ustawiono kompozycję rzeźbiarską „Atom” według projektu Romana Pawelskiego.

IX
Nowa siedziba matematyków

Studenci kierunków matematycznych nowy rok akademicki rozpoczęli w nowych budynkach Instytutu. Wzdłuż nabrzeża Odry, nieopodal Mostu Grunwaldzkiego, wzniesiono wg projektu Barskich obiekt dydaktyczny oraz audytorium, którego oddanie zakończyło dwuletni proces budowlany. Szczytową ścianę głównego budynku - wyróżnionego w następnym roku w konkursie Mister Wrocławia - ozdobiła malarska mozaika Anny Szpakowskiej-Kujawskiej.

X
Matematyczne Centrum Obliczeniowe
20 października 1970 r. rektor wydaje zarządzenie w sprawie organizacji w ramach Instytutu Matematyki – Matematycznego Centrum Obliczeniowego.

14/15 XI
Obchody 25-lecia

14 listopada 1970 r. podczas uroczystej akademii w Auli Leopoldyńskiej z okazji 25-lecia Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa nadano prof. Władysławowi Ślebodzińskiemu.
Uroczystości wypełniały: okolicznościowa akademia, wręczenie pracownikom odznaczeń państwowych, otwarcie okolicznościowej wystawy tematycznej, wręczenie Uniwersytetowi sztandaru ufundowanego przez związki zawodowe.
Szczególnym akcentem było podpisanie umowy o współpracy międzynarodowej z uczelniami w Lipsku, Brnie i Wilnie.

XII
Grudzień ‘70

Wydarzenia grudnia 1970 r. na Uniwersytecie Wrocławskim przeszły bez większego echa. Przeprowadzone w tych dniach statutowe wybory nowego komitetu uczelnianego przyniosły zmiany personalne, a wraz z nimi niewielką liberalizację polityki, tak kadrowej, jak i dotyczącej organizacji dydaktyki oraz osłabienie indoktrynacji politycznej.

1971 r.
alt text

Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego gotowa była nowa siedziba Wydziału Chemii, której budowa ruszyła w grudniu 1967 r. W skład kompleksu projektu Barskich weszły trzy budynki: oddany już wcześniej wieżowiec dydaktyczny oraz niższe laboratoria i audytorium. Projekt okazał się tak atrakcyjny, że po latach w czerwcu 2012 „Audytorium Wydziału Chemii UWr”, jako dzieło prekursorskie i ciekawe architektonicznie  zostało wpisane do rejestru zabytków.

XI
Rektor UWr ministrem sprawiedliwości
W listopadzie 1971 r. rektor Włodzimierz Berutowicz został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości. Brak zdecydowanego stanowiska środowiska uniwersyteckiego w sprawie przedstawienia konkretnej kandydatury na nowego rektora wymusił chwilowe zastępstwo na tym stanowisku. Funkcję rektora przejściowo pełnił prof. Antoni Opolski. Dopiero 2 lutego 1972 r. odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich prof. Marianowi Orzechowskiemu.

1972 r.
alt text

Współpraca z uczelnią francuską
Rozwijano współpracę międzynarodową, do czego przyczyniało się całe środowisko uniwersyteckie. 3 października 1972 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Lille III.

Osiągnięcia filologów
Niekwestionowanym osiągnięciem wrocławskiej filologii było przygotowanie w ramach wielotomowej serii historii literatur, redagowanej przez prof. Jana Wykę, dwu syntez dotyczących literatury polskiej, które stały się podstawowymi podręcznikami akademickimi - wydane w 1972 r. „Oświecenie” M. Klimowicza, a rok później „Barok” Cz. Hernasa (1973).

1973 r.
alt text

Rok Nauki Polskiej
Rok 1973 ogłoszono rokiem Nauki Polskiej. Z tej okazji we Wrocławiu miał miejsce szereg imprez o charakterze naukowym. 11 stycznia 1973 r. z udziałem uczonych z 10 krajów rozpoczęto międzynarodowe sympozjum matematyków poświęcone teorii obsługi masowej. Tydzień później na Uniwersytecie miała miejsce sesja kopernikańska.

1 II
Rozpoczyna działalność Telefoniczna Poradnia Językowa
Pierwszego lutego 1973 r. rozpoczęła działalność Telefoniczna Poradnia Językowa uruchomiona przez pracowników Zakładu Języka Polskiego (doc. Bogdan Siciński, dr Franciszek Nieckula, mgr Jan Miodek) dając początek bujnie rozwijającemu się w następnych latach poradnictwu językowemu.

27 III
Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
27 marca 1973 r. kongres zjednoczeniowy w Warszawie podjął decyzję o powołaniu Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, w wyniku połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Młodzieży Socjalistycznej. Na Uniwersytecie Wrocławskim władze nowej organizacji ukonstytuowały się zaraz po kongresie.

X
Pracownia Badań Regionalnych
W październiku 1973 r. utworzono Pracownię Badań Regionalnych, która miała za zadanie prowadzić badania nad administracją lokalną, zarządzaniem gospodarką narodową oraz badania demograficzne.

 

1974 r.
alt text

III
Renowacja Auli Leopoldyńskiej

W marcu 1974 r. przystąpiono do renowacji Auli Leopoldyńskiej, która miała polegać na konserwacji malowideł, zamontowaniu nowego oświetlenia. Koniec prac przewidywano na listopad 1975 r., czyli na obchody 30-lecia polskiego Uniwersytetu.

20 VI
Szkoła Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Kontakty z Polonią zaowocowały podpisaniem 20 czerwca 1974 r.  umowy z Towarzystwem Łączności z Polakami za Granicą „Polonia” w sprawie otwarcia Wrocławskiej Letniej Szkoły Nauk Ścisłych, Kultury Współczesnej i Języka Polskiego, która od tego czasu corocznie organizuje szkoły letnie dla młodzieży polonijnej. W późniejszych latach szkoły te miały już charakter wyłącznie humanistyczny oraz przekształciły się we Wrocławską Szkołę Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Powstaje Muzeum Przyrodnicze
Przez dziesięciolecia zbiory zoologiczne i botaniczne stanowiły oddzielnie istniejące i rozwijające się niezależnie od siebie instytucje w ramach Uniwersytetu – jako Muzeum Zoologiczne i Zielnik wraz z Muzeum Botanicznym. W 1974 r. Muzeum Przyrodnicze zostaje wyłączone z Instytutu Zoologicznego z własną radą naukową i regulaminem.

Drugi Kongres Nauki Polskiej
Wyrazem uznania dla uniwersyteckiej filologii było powierzenie przez II Kongres Nauki Polskiej prof. Czesławowi Hernasowi kierownictwa problemu węzłowego „Polska kultura narodowe, jej tendencje rozwojowe i percepcja”, w którego pracach wzięło udział ponad 1000 humanistów z różnych polskich ośrodków akademickich, a także uczeni z zagranicy.

Ośrodek Badań Niemcoznawczych
Na Uczelni działalność rozpoczął również Ośrodek Badań Niemcoznawczych, w którego skład wszedł Zespół do Badań nad Problematyką Faszyzmu i Zbrodniami Hitlerowskimi.

1975 r.
alt text

15 I
Powstaje Instytut Informatyczny

Doceniając rozwój informatyki, Uniwersytet wystąpił do ministerstwa o zgodę na powołanie takiego instytutu. Wreszcie 15 stycznia 1975 r. został oficjalnie utworzony Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.

26 I
Konferencja poświęcona literaturze NRD
26 stycznia 1975 r. obradowała w Instytucie Germanistyki konferencja poświęcona literaturze NRD.

20 III
Rozpoczyna działalność Alliance Française
20 marca 1975 r. rozpoczął działalność Ośrodek Alliance Française, który prowadził naukę języka francuskiego, również dla mieszkańców miasta oraz ułatwiał kontakty z uczelniami i instytucjami kulturalnymi Francji.1 X

Obchody Jubileuszu 30-lecia

Inaugurację roku akademickiego 1975/76 połączono z obchodami 30-lecia uczelni. Godność rektorska przeszła w ręce prof. Kazimierza Urbanika. Uczelnia została również uhonorowana Orderem Sztandaru Pracy I klasy,  który wręczył przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Podsumowano także dorobek Uniwersytetu: 23574 absolwentów, osiągnięcia badawcze. W czasie uroczystości nadano doktoraty honoris causa Henrykowi Jabłońskiemu, Kazimierzowi Sembratowi, Piotrowi Słonimskiemu, Henrykowi Teisseyre i Zdzisławowi Żygulskiemu.

Seria „Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku”
W 1975 r. nastąpiło rozpoczęcie wydawania serii „Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku” pod redakcją prof. Henryka Zielińskiego.


 

1976 r.
alt text

14 I
Zakończenie obchodów 30-lecia Uniwersytetu

Uroczyste posiedzenie organizacji uczelnianej PZPR było formalnym zakończeniem obchodów 30-lecia. Najstarsi członkowie partii otrzymali listy gratulacyjne, został również wygłoszony referat „Miejsce i rola PZPR w 30-leciu Uniwersytetu Wrocławskiego”.

V
Następstwa wydarzeń czerwcowych

Wydarzenia w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. dały początek pojawieniu się opozycji demokratycznej na Uniwersytecie. Jej działalność doprowadziła do represji wobec niektórych nauczycieli akademickich m.in. z inicjatywy organizacji partyjnej Uniwersytet musiała opuścić m.in. prof. Mirosława Chamcówna, przeniesiona na AWF.

__________________________________________________________________________________________________________

W połowie lat 70. XX wieku w efekcie powstania nowych kierunków znacząco wzrosła liczba studentów - ich liczba w 1976 roku osiągnęła 18 222.

1977 r.
alt text

13 XII
Studencki Komitet Solidarności

W grudniu 1977 roku powstał Studencki Komitet Solidarności, który prowadził szeroko rozwiniętą działalność we współpracy z innymi siłami opozycyjnymi w Polsce.

1978 r.
alt text

5 III
Aresztowanie członków SKS-u
5 marca 1978 r. w mieszkaniu doc. Bolesława Gleichgewichta odbywało się spotkanie członków SKS z Wrocławia, Warszawy i Krakowa. Przerwało je wkroczenie milicji i nieumundurowanych funkcjonariuszy. Zatrzymano wszystkich obecnych osadzając ich w areszcie. 6 i 7 marca stanęli przed Kolegium Karno-Administracyjnym oskarżeni o organizację nielegalnego zebrania oraz nieobyczajne zachowanie. Po tym incydencie powstał we Wrocławiu Fundusz Samoobrony Studenckiej, który zajął się zbieraniem środków pieniężnych na pomoc osobom represjonowanym. 26 i 27 kwietnia 1978 r. władze uczelni wezwały rzeczników SKS-u do rzecznika dyscyplinarnego, który poinformował ich o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego – był to pierwszy przypadek w Polsce uruchomienia takiej procedury za działalność w SKS-ie.

Wydawnictwa wrocławskich historyków
Z zespołem wrocławskich historyków współpracowali badacze z innych krajowych ośrodków akademickich. Po opublikowaniu historii Czechosłowacji (Roman Heck, Marian Orzechowski), wydano historię Niemiec (Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta) oraz Rumunii (Juliusz Demel).


8 XI

Ośrodek Propagandy Partyjnej

8 listopada 1978 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono ośrodek Propagandy Partyjnej. Jego celem miało być propagowanie „marksizmu-leninizmu i polityki PZPR wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego”.

 

 

Koronograf w Białkowie
Dla Instytutu Astronomii w ZSRR zakupiono koronograf z obiektywem głównym o średnicy 53 cm. Koronograf przeznaczony był do prowadzenia fotograficznych i spektralnych obserwacji struktur w dolnych warstwach atmosfery słonecznej. Ponieważ nie udało się doprowadzić do budowy nowego obserwatorium astronomicznego na szczycie góry Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) instrument ustawiono "tymczasowo" w Stacji Obserwacyjnej w Białkowie, gdzie pozostaje do dzisiaj.

1979 r.
alt text

Z roku na rok pogarszała się baza lokalowa i etatowa. Np. w latach 1975–1979 Biblioteka Uniwersytecka oddała na potrzeby innych jednostek uniwersyteckich 891 m².

1980 r.
alt text

Udział pracowników Uniwersytetu w wydarzeniach sierpniowych

Wrocławski strajk solidarnościowy wybuchł 26 sierpnia 1980 r. i tego samego dnia w VII Zajezdni Tramwajowej przy ul. Grabiszyńskiej w godzinach popołudniowych zjawili się: prof. Mirosława Chamcówna, prof. Roman Duda i dr Jan Waszkiewicz jako członkowie Towarzystwa Kursów Naukowych.
Zaoferowali pomoc pracowników Uczelni przy redagowaniu komunikatów strajkowych oraz udzielanie porad prawnych. 28 sierpnia 27-osobowa grupa pracowników wrocławskich uczelni, w skład której wchodziło 14 osób z Uniwersytetu ogłosiła apel wrocławskiego środowiska naukowego i kulturalnego do naczelnych władz państwa o porozumienie, spełnienie postulatów strajkujących, wypuszczenie uwięzionych robotników związanych z akcją strajkową i zaniechanie represji wobec pozostałych jej uczestników.30 VIII

Wiec w Auli

Sierpniowe strajki robotnicze uaktywniły środowisko akademickie. 30 sierpnia 1980 r. za zgodą prorektora Lucjana Sobczyka, zastępującego nieobecnego rektora Kazimierza Urbanika, w południe zwołano do Auli ogólnouniwersytecki wiec, który wydał rezolucję będącą świadectwem poparcia dla działań strajkujących. 8 września ukonstytuował się Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Uniwersytetu Pracowników Uniwersytetu, który za główne cele uważał walkę o praworządność oraz o autonomię - wkrótce Komitet przekształcił się w Komitet Założycielski „Solidarności” W dniu powstania liczył 1224 członków, pod koniec października 2476.

23 IX
Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ Studentów Polskich

23 września 1980 r. powstaje we Wrocławiu Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Studentów Polskich. Obejmował Uniwersytet, Politechnikę, Akademię Rolniczą i Medyczną.
W dokumentach programowych odwoływano się do Porozumień Gdańskich.

3 X
Ogólnopolski strajk ostrzegawczy

Uniwersytecka społeczność bierze aktywny udział w ogólnopolskim godzinnym strajku ostrzegawczym.

17 X
Nowy „Bratniak”
17 października 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim została zarejestrowana kolejna organizacja studencka: Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – odwoływała się do tradycji, a jej intencją było objęcie swoim działaniem wszystkie formy życia studenckiego.

Ruch Nowej Kultury
W końcu 1980 r. na Uniwersytecie został zarejestrowany Ruch Nowej Kultury – studencka organizacja społeczna, prekursor ruchów alternatywnych. Działalność ruchu doprowadziła do powstania Pomarańczowej Alternatywy, ze studentem historii Waldemarem „Majorem” Fydrychem.

1981 r.
alt text

II
Strajk solidarnościowy z Uniwersytetem Łódzkim

W styczniu 1981 r. rozpoczął się długi strajk studentów łódzkich, występujących z żądaniami o zasięgu ogólnopolskim. 17 lutego 1981 r. około 2000 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego podjęło strajk solidarnościowy.

5/6 III
Śmierć prof. Henryka Zielińskiego

Społecznością uniwersytecką wstrząsnęła wiadomość o zamordowaniu prof. Henryka Zielińskiego w nocy z 5 na 6 marca 1981 r. Profesor dał się wcześniej poznać jako zwolennik reform i przede wszystkim jako rzecznik ukazywania prawdy o najnowszych dziejach Polski. Sprawców nie wykryto, ale w odczuciu środowiska akademickiego, jak i opinii publicznej, była to zbrodnia polityczna.

 


27 III

Strajk "bydgoski"
Następstwem wydarzeń bydgoskich  był strajk ostrzegawczy w dniu 27 marca 1981 r. z udziałem pracowników i studentów. Dzień wcześniej Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego przyjęła rezolucję z żądaniem „pełnego wyjaśnienia przyczyn zajść w Bydgoszczy oraz ukarania winnych”.

IV
Pierwszy happening

W kwietniu 1981 r. Ruch Nowej Kultury zorganizował pierwszy w Polsce studencki happening, który przybrał formę marszu pokoju.

VII
Tablica upamiętniająca mord profesorów lwowskich
W 40. rocznicę zamordowania profesorów lwowskich Uniwersytet wraz z Oddziałem PAN zorganizował konferencję poświęconą tym wydarzeniom. W gmachu głównym i holu siedziby oddziału PAN wmurowano okolicznościowe tablice.

19 XI
Strajk okupacyjny
Uniwersytetem wstrząsały strajki solidarnościowe. 12 listopada 1981 r. studenci przeprowadzili kolejny strajk ostrzegawczy, wyrażając wotum nieufności wobec ministra Nawrockiego.
19 listopada NZS Uniwersytetu pod hasłem poparcia dla studentów  radomskiej Wyższej Szkoły Inżynieryjnej i jako protest przeciwko stanowisku ministra wobec ustawy o szkolnictwie wyższym, przystąpił do strajku okupacyjnego w gmachu głównym.
Studentów poparli jednodniowym strajkiem pracownicy Uczelni. 28 listopada delegację strajkujących przyjął kardynał Henryk Gulbinowicz. 8 grudnia wobec perspektywy porozumienia w Radomiu, Wydziały Nauk Przyrodniczych oraz Matematyki, Fizyki i Chemii zawiesiły strajk. Podobne decyzje podejmowały kolejne wydziały.


13 XII

Stan wojenny
Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. zaskoczyło społeczność akademicką. Tego samego dnia w gmachu głównym utworzono Komitet Strajkowy. W nocy z 14 na 15 grudnia do budynku wdarło się kilkudziesięciu milicjantów oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Części strajkujących udało się ukryć, pozostałych zatrzymano.
Niezależne Zrzeszenie Studentów 15 grudnia opublikowało odezwę. 16 grudnia, pomimo zakazu organizowania zebrań, Senat uchwalił protest, w którym domagał się zaprzestania represji. Podsumowano również wyniki referendum w sprawie patrona Uniwersytetu. Na jego podstawie Senat zwrócił się do Rady Ministrów o unieważnienie uchwały z 12 kwietnia 1952 r., petycja ta pozostała bez odpowiedzi.

Po wprowadzenie stanu wojennego i zajściach w kopalni „Wujek” 220 osób oddało legitymacje partyjne. Z PZPR wystąpiło 23,3% profesorów i 22,75 docentów. Uniwersytecka Solidarność prowadziła działalność  w podziemiu.

1982 r.
alt text

4 I
Internowania pracowników
4 stycznia 1982 r. dokonano internowania pracowników wyższych uczelni. Planowano zatrzymanie około 80 osób, nie zdołano jednak ująć wszystkich.

W następnych miesiącach główną troską władz uczelni były starania o zwolnienie z aresztu lub internowania zatrzymanych pracowników i studentów, a także z dążeniem do jak najszybszego uruchomienia zawieszonych zajęć dydaktycznych.

16 VIII
Odwołanie rektora UWr
Po odwołaniu rektora Józefa Łukaszewicza 16 sierpnia 1982 r. przez ministra Benona Miśkiewicza, do dymisji podali się wszyscy prorektorzy, a 6 września wszyscy dziekani: Adam Chełmoński, Tadeusz Krupiński, Janina Ławińska-Tyszkowska, Roman Sobol (w zastępstwie dziekana), Jan Mozrzymas i Juliusz Ziomecki.

16 sierpnia 1982 r. minister powołał na stanowisko rektora  prof. Henryka Ratajczaka. Na nowe władze uniwersyteckie presję wywierały władze polityczne, które domagały się ograniczenia zaangażowania pracowników i studentów Uniwersytetu w walkę o swoje prawa oraz w wystąpienia przeciwko władzom stanu wojennego.

1983 r.
alt text

W styczniu 1983 r. Senat został poinformowany o wstrzymaniu budownictwa mieszkaniowego w okolicach gmachu głównego z przeznaczeniem tych terenów na potrzeby Uniwersytetu. Tereny przy ul. Więziennej zostały zarezerwowane dla Wydziału Prawa, a przy ul. Kuźniczej dla anglistyki.

W roku akademickim 1983/1984 kontynuowano prace przy budowie dwóch domów studenckich: Ołówka i Kredki oraz rozpoczęto remont kamieniczek przy pl. Uniwersyteckim. Został również zakupiony dom wypoczynkowy w Rewalu.

1984 r.
alt text

4 maja 1984 r. elektorzy dokonali wyboru prof. Andrzeja Wiktora na rektora. Ministerstwo jednak nie zatwierdziło tego wyboru, ponieważ dotychczasowa działalność i postawa profesora: „nie gwarantuje właściwej realizacji zadań, a w szczególności w zakresie socjalistycznego wychowania studentów”. Stąd też ostatecznie 12 czerwca rektorem wybrano prof. Jana Mozrzymasa. Inauguracja roku odbyła się 1 października 1984 r. Nowy rok akademicki rozpoczęło 22 627 studentów i 1109 nauczycieli akademickich. Trudności finansowe uczelni doprowadziły do stopniowej likwidacji oddziałów zamiejscowych w Zielonej Górze, Opolu, Wałbrzychu i Legnicy.

1985 r.
alt text

Początek 1985 roku przyniósł ze sobą zaostrzające się konflikty polityczne na Uniwersytecie oraz angażowanie się nauczycieli akademickich w sprawy polityczne. Zauważalne od kilku lat braki kadrowe teraz ujawniły się w całej okazałości. Mimo tych trudności powoływano nowe jednostki - 1 kwietnia została utworzona Pracownia Atlasu Dolnego Śląska oraz Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego dla Pracowników, realizujące program nauczania przy współpracy z British Council.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym ministerstwo przygotowało ocenę władz uniwersyteckich, która była w większości przypadków pozytywna z wyjątkiem: Romana Dudy – dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Krystyna Matwijowskiego – dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Adama Galosa – dyrektora Instytutu Historii, Czesława Hernasa – dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Mieczysława Zlata – kierownika Katedry Historii Sztuki oraz Wojciecha Wrzesińskiego – kierownika Zakładu Historii PRL.

Tablica pamięci studentów Uniwersytetu
Wiosną 1985 w mury gmachu głównego wmurowano tablicę upamiętniającą studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestników powstania wielkopolskiego i powstań śląskich.

Nadanie imienia prof. Władysława Rydzewskiego Muzeum Przyrodniczemu
Muzeum Przyrodniczemu zostaje nadane imię zmarłego w 1980 r. długoletniego dyrektora prof. Władysława Rydzewskiego.

1987 r.
alt text

W roku akademickim 1987/1988 uruchomiono nowy kierunek – Biotechnologię. Udało się obronić włączenie budowanych akademików Kredki i Ołówka do planu budownictwa mieszkaniowego za cenę utraty priorytetów w przyznawaniu materiałów budowlanych na te inwestycje.

 

 

 

 

 

 

 

1988 r.
alt text

Powstanie Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Po połączeniu Instytutu Filozofii, Socjologii i Logiki oraz Nauk Politycznych rozpoczyna istnienie Wydział Nauk Społecznych - 27 czerwca 1988 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wydziału, który formalnie rozpoczął działalność 1 września.  Następstwem wyodrębnienia się Wydziału Nauk Społecznych była reorganizacja Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

III
Senat powołuje Społeczny Komitet Budowy Nowej Biblioteki
W marcu Senat powołał społeczny komitet budowy Biblioteki Uniwersyteckiej, którego głównym zadaniem była promocja idei stworzenia nowej biblioteki.

21 IV
Niezależne Zrzeszenie Studentów
21 kwietnia 1988 r. odbył się zebranie założycielskie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Formalnie było nielegalne, ale władze Uczelni podjęły się zapewnienia bezpieczeństwa przed ewentualną interwencją sił milicyjnych.

29 VI
Powrót idei depatronizacji

29 czerwca na wniosek prof. Wrzesińskiego Senat jednogłośnie podjął uchwałę o ponowieniu decyzji Senatu z 16 grudnia 1981 r. w sprawie przywrócenia nazwy Uniwersytet Wrocławski.

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
Pod koniec 1988 r. dzięki dotacji KGHM w Legnicy utworzono Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

1989 r.
alt text

I
Demontaż tablicy o patronacie Bolesława Bieruta
Zanim zapadły oficjalne decyzje tablica patronacka zniknęła z gmachu głównego.

27 II
Wizyta Lecha Wałęsy
W życiu Uniwersytetu coraz mocniej zaznaczała się rola Solidarności, w sali im. Balzera 27 lutego 1989 r.  odbyło się spotkanie z Lechem Wałęsą.

11 V
Zniesienie patronatu
11 maja 1989 r. Sejm przyjął uchwałę znoszącą patronat.

VI
Pracownicy Uniwersytetu w Sejmie i Senacie
Dowodem zaangażowania społeczności akademickiej w przemiany społeczno-polityczne w Polsce była znacząca obecność pracowników Uczelni w składzie Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego (jego przewodniczącym został dr Adolf Juzwenko) oraz mandaty parlamentarne uzyskane w pierwszych "35-procentowych" wyborach.  Mandaty poselskie uzyskali Marek Mazurkiewicz i Stanisław Rogowski a senatorskie: Roman Duda, Karol Modzelewski, Jerzy Pietrzak, natomiast w 1990 r. Dorota Simonides.  

 

 

1990 r.
alt text

Poszerzenie bazy lokalowej

W 1990 r. nastąpiło znaczne poszerzenie bazy lokalowej Uniwersytetu. Po wielu rozmowach i przy wsparciu Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego oraz Regionalnej Komisji Wykonawczej "Solidarności" decyzją Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z 17 stycznia przekazano Uniwersytetowi Wrocławskiemu budynek przy pl. Dąbrowszczaków 38. W marcu tego samego roku uczelnia otrzymał lokal przy ul. Odrzańskiej, przygotowywany na hotel z 22 miejscami. Powstały hotel przejęła w administrowanie Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

29 I
Ukonstytuowanie się samorządu uczelnianego
Pierwszym przewodniczącym został student IV roku historii Tomasz Głowiński.

V
Zwrot skonfiskowanych wydawnictw
W maju 1990 r. nastąpiło przekazanie przez Policję Bibliotece Uniwersyteckiej skonfiskowanych podczas rewizji podziemnych wydawnictw.

26 IX  
Nowa ordynacja wyborcza

Na posiedzeniu z 26 września 1990 r. Senat uchwalił nową ordynację wyborczą. Wybory rektora i prorektorów miały odtąd być dokonywane przez Kolegium Elektorów, wyłonione w głosowaniu powszechnym pracowników i studentów. 22 października 1990 roku Kolegium Elektorów wybrało rektorem prof. Wojciecha Wrzesińskiego, który niedługo potem został także przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia.

1991 r.
alt text

Początek 1991 roku oznaczał cięcia budżetowe, które dotknęły Uniwersytet. Odbiły się one na pracach remontowych gmachu głównego (Sala Muzyczna) i inwestycjach (rozbudowa budynków chemii i ostatni etap budowy siedziby anglistyki). Nowe władze przystąpiły do prac nad reorganizacją struktury uczelni.

10 IV
Jerzy Grotowski doktorem honoris causa
10 kwietnia 1991 r. nadano tytuł doktora honoris causa Jerzemu Grotowskiemu – za wybitne osiągnięcia reformatorskie w dziedzinie sztuki teatralnej oraz wniesienie oryginalnego wkładu w kulturę ogólnoludzką i pełnienie funkcji ambasadora polskiego teatru na świecie.


V
Juwenalia

Tradycja Juwenaliów, obejmujących całe miasto oraz połączonych z symbolicznym przekazaniem żakom kluczy do bram miasta na nowo odżyła w maju 1991 roku.  Trwa do dnia dzisiejszego.

22 V
Doktorat honoris causa dla Ryszarda Kaczorowskiego
22 maja 1991 r. na wniosek Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu nadano tytuł doktora honoris causa. W uzasadnieniu podkreślano jego zasługi w działalności społecznej i politycznej ukierunkowanej na integrację środowisk polonijnych na świecie.


29 V

Nowy Statut Uniwersytetu

29 maja 1991 r. Senat uchwalił nowy Statut, a we wrześniu został przyjęty regulamin studiów.

12 VI
Spotkanie rektorów
12 czerwca 1991 r. z inicjatywy władz rektorskich Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano spotkanie ponad 100 rektorów polskich uczelni wyższych.

6 IX
Inauguracja Viadriny
6 września 1991 r. delegacja Uniwersytetu wzięła udział w inauguracji frankfurckiej Viadriny. 

„Kredka” i „Ołówek”
Przed rozpoczęciem roku akademickiego oddano do użytku Dom Studencki „Kredka”, drugi z pary wieżowców zamykający plac Grunwaldzki od strony wschodniej. Dwa lata wcześniej, w połowie 1989 r. udostępniono studentom niższy, 20 kondygnacyjny „Ołówek”.
Oba budynki wzniesione wg projektu Barskich w konstrukcji szkieletowej zostały spięte jednokondygnacyjną platformą mieszcząca taras i lokale użytkowe. Rok później para akademików zdobyła nagrodę Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej II stopnia.

 

7 X
Wyróżnienie Tadeusza Różewicza

Grono doktorów honoris causa wrocławskiej Alma Mater powiększył w dniu 7 października 1991r.  poeta Tadeusz Różewicz.

10 XII
Projekt zabudowy pl. Grunwaldzkiego
10 grudnia 1991 r. na posiedzeniu Senatu doc. inż. Marian Barski przedstawił projekt zabudowy pl. Grunwaldzkiego na terenach między mostami. Powstać tam miały budynki na potrzeby fizyki i biotechnologii, hotel pracowniczy, klub, stołówka i mieszkania pracownicze. Centralnym obiektem miała być nowa biblioteka.

1992 r.
alt text

I
Pierwszy numer pisma informacyjnego „Nasz Uniwersytet”

W styczniu ukazał się pierwszy numer pisma informacyjnego „Nasz Uniwersytet”.

15 V
Likwidacja Studium Wojskowego
15 maja zostało ostatecznie zlikwidowane Studium Wojskowe.

6 VIII
Powołanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego powołane zostało do życia w dniu 6 sierpnia 1992 r., w wyniku przekształcenia Oddziału Zbiorów Muzealnych Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w samodzielną jednostkę ogólnouczelnianą.

Nowa siedziba anglistów
Budynek Instytutu Filologii Angielskiej według projektu Marii Molickiej i Marka Łukasiewicza przy ul. Kuźniczej 22 oddano do użytku w 1992 r. W tym samym roku wyróżniono go II nagrodą w konkursie na Najładniejszy Budynek Roku. Na parterze mieści się Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych oraz czytelnia Biblioteki Brytyjskiej.

21 XII
Vaclav Havel doktorem honoris causa Uniwersytetu

Tytuł przyznano za działalność literacką i w uznaniu zasług w kształtowaniu przemian ustrojowych w Czechosłowacji.

__________________________________________________________________________________________

Wydawnictwo Uniwersyteckie opublikowało w 1992 roku 215 tytułów w ramach 38 serii naukowych.

1993 r.
alt text

Przyszła siedziba Wydziału Nauk Społecznych

noimage

W 1993 r. w ramach realizacji decyzji Rady Miejskiej z roku 1991 nastąpiło przejęcie poradzieckich koszar przy ul. Koszarowej. 6 grudnia 1994 r. wojewoda wrocławski przekazał rektorowi akt własności tych obiektów.

17 II
Studium Generale
Działające od 1991 r. Studium Generale Universitatis Wratislaviensis oficjalnie powołano do życia uchwałą Senatu w dniu 17 lutego 1993 r. Celem Interdyscyplinarnego Seminarium jest stworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej, szukanie uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat. Wykłady wybitnych naukowców, aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy mają ukazać oblicza rzeczywistości i pokazać jej jedność. Dziś nosi imię swojego założyciela prof. Jana Mozrzymasa.

15 V
Posiedzenie Rady Miasta w Auli Leopoldyńskiej

15 maja w Auli Leopoldyńskiej odbyło się posiedzenie wrocławskiej Rady Miejskiej.

18-24 V
Strajk
Protestując przeciwko warunkom płacowym w dniach 18-24 maja 1993 r. przeprowadzono strajk. Był on wyrazem ogólnopolskich postulatów w sprawie zwiększenia nakładów na oświatę.


15 XI

Otwarcie Biblioteki Austriackiej
Dzięki współpracy z konsulem austriackim w Krakowie powstała we Wrocławiu Biblioteka Austriacka.

1994 r.
alt text

II
Instytut Historii Sztuki

W lutym 1994 r. w miejsce Katedry powstaje Instytut Historii Sztuki.

15 XI
Tablica noblistów

15 listopada 1994 r. z okazji Święta Uniwersytetu, wmurowano w gmachu głównym tablicę pamiątkową z nazwiskami noblistów związanych z uczelnią.

1995 r.
alt text

Rok 1995 zapoczątkował podział dużego i prężnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Wydział Chemii (dziekan Józef Ziółkowski) oraz Wydział Matematyki i Fizyki. Ten ostatni podzielił się rok później na Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Matematyki i Informatyki. Odrębność poszczególnych dyscyplin, a także sytuacja kadrowa (duża liczba doktorów habilitowanych oraz profesorów tytularnych) stanowiły główne powody podzielenia tego dużego wydziału.

7 II
Prof. Roman Duda rektorem

7 lutego 1995 r. odbyły się przyspieszone wybory, w wyniku których rektorem został prof. Roman Duda. Pierwsze decyzje nowej ekipy rektorskiej skoncentrowały się na uzdrowieniu finansów uczelni poprzez zmiany systemowe i działania doraźne. Te pierwsze polegały na decentralizacji finansowania przez przekazanie 70% dotacji budżetowej pod kontrolę wydziałów. Pozostałe 30% przeznaczono na jednostki międzywydziałowe i rezerwę rektorską. Działania doraźne szły w kierunku zmniejszenia zatrudnienia, m.in. poprzez likwidację Zakładu Usług Bytowych i Studium Wychowania Fizycznego, którego zadania przejęła Akademia Wychowania Fizycznego, a także redukcję etatów w administracji centralnej.

XII
50-lecie Wydziału Prawa i Administracji

11 grudnia 1995 r. odbyła się uroczystość 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji UWr. Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 34 zmarłych profesorów i docentów, członków Rady Wydziału w latach 1945-1995.

1996 r.
alt text

I
Salon prof. Dudka

Z inicjatywy prof. matematyki, Józefa Dudka, odbyło się spotkanie inaugurujące jedną z najciekawszych dyskusyjnych inicjatyw, która na stałe wpisała się w funkcjonowanie wrocławskiego środowiska intelektualnego.

5 II
Przeprowadzka Wydziału Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych 5 lutego 1996 r. rozpoczął przeprowadzkę do nowych budynków dydaktycznych przy ul. Koszarowej.

12 VI
Medale dla Pionierów
12 czerwca w Auli odbyła się uroczystość  wręczenia medali szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Wrocławskiego pionierom uczelni. Dla uczczenia długoletniej pracy i szczególnych zasług, uhonorowano 15 pionierów z lat 1945-1946.

15 VII
Uczelniana Sieć Komputerowa

15 lipca 1996 r. zostało utworzone Międzywydziałowe Laboratorium Sieci i Oprogramowania, do którego zadań należy administrowanie Uczelnianą Siecią Komputerową, jak i również współpraca z jednostkami uczelnianymi w zakresie budowy i rozwoju lokalnych sieci komputerowych.

Oddano do użytku rotundę Wydziału Fizyki, Astronomii i Nauk Geologicznych przy ul. M. Borna. Rotunda mieściła audytorium, 2 biblioteki i kantynę. Wybudowana wg proj. E. Frankiewicza, na istniejącym szkielecie niedokończonej sali obrad partyjnych – zakończyła proces adaptacji budynku dawnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR (do 1989) na cele dydaktyczne uczelni.

1997 r.
alt text

29 I
Honorowy patronat Prezydenta nad obchodami 300-lecia
29 stycznia Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski objął honorowy patronat nad obchodami 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

4/5 VI
Kradzież obrazów z Auli
Architektoniczna perła baroku Aula Leopoldyńska została ograbiona w nocy ze środy na czwartek. Skradzionych zostało 8 olejnych obrazów, umieszczonych w owalnych ramach zawieszonych nad zapleckami lóż profesorskich. Przedstawiały one władców i dostojników związanych z dziejami Uniwersytetu i tworzyły integralną część wystroju Auli. Po pewnym czasie odzyskano jedynie dwa portrety, resztę zastąpiono kopiami.

VII
Wizyta Królowej Beatrix
W lipcu z trzydniową wizytą do Polski przybyła Królowa Królestwa Niderlandów Beatrix wraz z małżonkiem księciem Klausem. Dostojna para odwiedziła Uniwersytet.

VII
Powódź stulecia
10 lipca 1997 r. rektor powołał Uniwersytecki Komitet Przeciwpowodziowy. 12 lipca fala powodziowa dotarła do Wrocławia, dosięgając budynków uniwersyteckich – obejmując 35 jednostek i powodując straty oszacowane na 4,5 mln. złotych. Najbardziej ucierpiały budynki przy ul. Cybulskiego (geologia i fizyka), ul. Tamka 2 (biochemia molekularna), Biblioteka na Piasku, Biblioteka Wydziału Prawa przy ul. Uniwersyteckiej.

15 XI
Otwarcie Oratorium Marianum

15 listopada 1997 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Muzycznej. Przywrócono jej starą nazwę: Oratorium Marianum.
W 1945 r. sala Muzyczna uległa zniszczeniu, a wraz z zawaleniem się sklepienia przestało istnieć malarstwo monumentalne. Salę pokryto żelbetowym stropem, podzielona ściankami działowymi na mniejsze pomieszczenia i przez długie lata służyła jako magazyn studium wojskowego.
Dopiero w 1974 r. nastąpił przełom, gdy pod przewodnictwem prof. Jana Kosika powołano Komisję Odbudowy Sali Muzycznej. We wrocławskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków sporządzono dokumentację, po czym przystąpiono w 1985 r. do konserwacji i rekonstrukcji elementów architektonicznych oraz dekoracji sztukatorskiej. Znaczną część prac wykonano w latach 1985-1988. W 1992 r, powstał projekt opracowany przez Stanisława Tylkowskiego, przewidujący pełną rekonstrukcję Sali Muzycznej, według którego w roku 1993 wznowiona prace konserwatorskie. We wrześniu tegoż roku w niewykończonej jeszcze Sali odbył się pierwszy po wojnie koncert, wystąpiła Orkiestra Kameralna pod batutą Agnieszki Duczmal w ramach festiwalu Wratislavia Cantans.

_________________________________________________________________________________________________________

W 1997 r. zadebiutowała uniwersytecka strony internetowa, dostępna również w angielskiej wersji językowej.

1998 r.
alt text

W 1998 roku utworzono nowy kierunek – Ekonomię na Wydziale Prawa. Choć się o to starała ekipa rektorska i część Senatu, nie powstał Wydział Teologiczny, mający składać się z teologii katolickiej, prawosławnej oraz protestanckiej.
W sprawach dydaktycznych podjęto liczne zmiany, jak wprowadzenie i upowszechnienie studiów licencjackich, ujednolicenie studiów doktoranckich, a także wprowadzenie Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych, co otworzyło szerokie perspektywy do wymiany studentów z uniwersytetami Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus-Socrates.
W kwietniu 1998 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej odbyło się posiedzenie Senatu – było to symboliczne utrwalenie rządów Uczelni nad nowym campusem.

 

W tym samym roku oddano dla studentów tego Wydziału nowy budynek dydaktyczny przy ul. Więziennej, którego projektantem był E. Frankiewicz. Powstał on na miejscu wyburzonych w czasie wojny kamienic – uzupełniając zwartą pierzeję ulicy.
Pod koniec roku budynek otrzymał I nagrodę w konkursie Najlepszy Budynek Roku.

1999 r.
alt text

12 V
Wizyta Belgijskiej Pary Królewskiej

Na zaproszenie prezydenta RP z wizytą do Polski przybyła Para Królewska z Belgii, król Albert II i Królowa Paola. W Sali senatu spotkali się z władzami rektorskimi i dziekańskimi, a w Oratorium Marianum z kadrą akademicką filologii romańskiej i niderlandzkiej.

___________________________________________________________________________________________________________

W pięcioleciu 1995–1999 znacznie powiększyła się i poprawiła baza lokalowa uczelni. Z ważniejszych zakończonych inwestycji należy wymienić: budynek dla fizyków i geologów przy pl. Maxa Borna oraz budynek C Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Więziennej, który w dużej mierze został sfinansowany ze środków  Wydziału. Kontynuowano remont gmachu głównego, osuszając po powodzi fundamenty i pokrywając blachą miedzianą cały dach. Pozyskano nowe działki budowlane: przy ul. Sienkiewicza dla Herbarium, przy ul. Uniwersyteckiej na bibliotekę Instytutu Historii oraz działkę wraz z budynkiem szkolnym przy ul. Kuźniczej.

2000 r.
alt text

15 VI
Wieża Matematyczna

Po czteroletnim remoncie 15 czerwca 2000 r. oddano do użytku Wieżę Matematyczną. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało w jej pomieszczeniach wystawę "Z dziejów narodzin nowoczesnego Uniwersytetu Wrocławskiego”.

2001 r.
alt text

Po reorganizacji powstaje Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

12 V
Powstanie Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego

2002 r.
alt text

26 IV
Uroczyste otwarcie Muzeum Człowieka

Muzeum Człowieka powstało przy katedrze Antropologii, w budynku Collegium Anthropologicum (u. Kuźnicza 35) dzięki wsparciu Zakładu Antropologii PAN. Po otwarciu największym zainteresowaniem cieszyła się mumia egipska datowana na 600-300 lat p.n.e. Otwarcie placówki było realizacją dawnej idei prof. Jana Mydlarskiego i dr Wandy Stęślickiej-Mydlarskiej.

18 VI
Utworzenie Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy Brandta

Uroczyste podpisanie umowy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) w obecności premiera rządu RP Leszka Millera i kanclerza RFN Gerharda Schroedera zwieńczyło dwuletnie starania o otwarcie tej placówki.

 

XI
Obchody 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego

13 listopada 2002 r.  w Sali im. R. Longchampsa miało miejsce otwarcie wystawy „300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego”. Prezentowano na niej około 1000 obiektów muzealnych wśród nich: malarstwo portretowe, grafika, rzemiosło artystyczne, medale, kolekcje historycznych przyrządów naukowych, porcelana szkło użytkowe, archiwalia i fotografie.

Główne uroczystości jubileuszowe przypadły na dzień Święta Uniwersytetu – 15 XI. Wzięli w nich udział Prezydenci Polski (Aleksander Kwaśniewski) oraz Niemiec (Johannes Rau), a także przedstawiciele Austrii, Czech i Węgier.

 

W roku jubileuszowym przeprowadzono remont gmachu głównego, objął on: elewacja północną i południową,  przeprowadzono też gruntowny remont schodów cesarskich.

2003 r.
alt text

II
Spis Absolwentów 1946-2002
Z inicjatywy Archiwum powstał liczący 60342 osoby spis absolwentów za lata 1946-1989. Drugi tom 1990-2002 ukazał się w lutym 2003 r.

IV
Tablica Wojciecha Korfantego

Tablica upamiętniająca Wojciecha Korfantego (1873-1939), działacza narodowego i politycznego na Śląsku, a także studenta Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1896-99 została odsłonięta na budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w 130. rocznicę jego urodzin.

9 V
Spotkanie Trójkąta Weimarskiego

W piątek 9 maja 2003 r. Wrocław stał się politycznym centrum Europy. W ratuszu spotkały się głowy państw Trójkąta Weimarskiego: Prezydent Francji Jacques Chirac, Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W niedawno oddanym do użytku nowym budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii dostojni goście spotkali się ze studentami uczelni wrocławskich oraz frankfurckiej Viadriny.

X
Budynek „D” WPAiE
Z nowym rokiem akademickim udostępniono dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nowy gmach dydaktyczny z największym audytorium przy ul. Uniwersyteckiej. Autorami projektu była wyłoniona w konkursie Pracownia Projektowa Maćków. Budynek został niezwykle udanie wkomponowany w starą zabudowę placu. Walory te zostały docenione i pod koniec roku w ogólnopolskim konkursie SARP-u realizacja dostała II nagrodę, jako najlepsza inwestycja budowlana zrealizowana ze środków publicznych.

2 X
Zamknięcie roku jubileuszowego

Uroczystość nadania honorowego doktoratu Javierowi Solanie zamknęła rok jubileuszu.

XI
Alma Mater Leopoldina
24 listopada 2003 r. w Oratorium Marianum miała miejsce prezentacja polskiego wydania pierwszej pełnej monografii na temat Kolegium i Akademii Leopoldyńskiej „Alma Mater Leopoldina. Kolegium i Uniwersytet Jezuicki we Wrocławiu 1638-1811”  autorstwa Carstena Rabego pod red. dr. Edwarda Białka i prof. Eugeniusza Tomiczka.
W tym samym roku ukazała się również: „Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811-2003” pod red. Andrzeja Grodzickiego oraz praca Jana Waldemara Kozuschka: „Jan Mikulicz-Radecki 1850–1905 : współtwórca nowoczesnej chirurgii.”

XII
Zakończenie remontu elewacji gmachu głównego
Dobiegł końca remont elewacji gmachu głównego, w ramach miejskiego programu oświetlenia zabytkowych obiektów budynek w dniu 8 grudnia 2003 r. otrzymał iluminację 100 punktów świetlnych.

2004 r.
alt text

I
Źródła do historii Uniwersytetu
W styczniu 2004 r. ukazują się „Źródła do historii Uniwersytetu Wrocławskiego” pod redakcją Norberta Conradsa.

16 II
Tablica Gadamerów
Na budynku Wydziału Farmacji przy ul. Grodzkiej została odsłonięta tablica upamiętniająca pobyt w nim w latach 1902-1909 ojca i syna: Johannesa i Hansa-Georga. Tablica powstała z inicjatywy Instytutu Filozofii UWr.
Johannes Gadamer (1867-1928), ojciec Hansa-Georga, farmaceuta, chemik, wybitny toksykolog. Był dyrektorem Instytutu Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1902-1919. Natomiast Hans Georg Gadamer (1900-2002) to jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku, zajmujący się problematyką hermeneutyczną. Profesor i doktor honoris causa wielu uczelni – w tym Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


Nowy budynek Herbarium

W marcu 2004 oddano do użytku nowoczesny budynek Herbarium u zbiegu ulic Mieszka I i Świętokrzyskiej. Znajdują się w nim zbiory dawnego zielnika oraz Zielnika Śląskiego – gromadzonego od 1809 przez członków Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej, liczącego pół miliona eksponatów. Pozbawione okien Herbarium nie jest przeznaczone do zwiedzania lecz wyłącznie do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej. Autorem projektu budynku był arch. W.Jarząbek, a budowa trwała trzy lata.

 

22 V
125 rocznica honorowego doktoratu Johannesa Brahmsa

22 maja w 125. rocznicę doktoratu wybitnego kompozytora Johannesa Brahmsa przy wejściu  do Oratorium Marianum została odsłonięta pamiątkowa szklana tablica powstała w pracowni prof. Alojzego Gryta z ASP we Wrocławiu - autora oryginalnej fontanny w Rynku. Jednocześnie zainaugurowano muzykologię  jako „nowy” kierunek, który po latach powrócił na wrocławską Alma Mater.

10 XII
Tablica św. Edyty Stein
10 grudnia 2004 r.  została odsłonięta  tablica poświęcona św. Edycie Stein. Tablicę umieszczono na Konwikcie św. Józefa (ul. Kuźnicza 35, dziś siedziba antropologii) gdzie uczęszczała na seminaria filozoficzne i psychologiczne w latach 1911-1913.

 

22 XII
Strategia Rozwoju Bazy Lokalowej Uniwersytetu Wrocławskiego
W dniu 22 grudnia 2004 r. Senat zaakceptował „Strategię Rozwoju Bazy Lokalowej Uniwersytetu Wrocławskiego”. Obiekty Uniwersyteckie ujęto w podziale na 5 campusów, grupę obiektów rozproszonych w mieście, domy studenckie i asystenckie oraz obiekty położone poza miastem. W odniesieniu do każdego obiektu podano ewentualny status zabytku oraz aktualny stan techniczny. Wskazano także obiekty w trakcie budowy oraz w fazie projektu.
Podział na campusy: Campus Leopoldinum Nauki Humanistyczne, Campus Sienkiewicza Przyroda I, Campus Przybyszewskiego Przyroda II, Campus Koszarowa Centrum Nauk Społecznych, Campus Grunwaldzki.

Jungle book
Powstała by zapewnić zagranicznym studentom pomoc w poruszaniu się po Uniwersytecie i  mieście. Pierwsze wydanie pojawiło się w roku 2004.

2005 r.
alt text

7 IV
Akademickie pożegnanie Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II zmarł w sobotę 2 kwietnia o godzinie 21.37. Społeczność uniwersytecka oddała mu hołd podczas nadzwyczajnej sesji w Auli Leopoldyńskiej i Liturgii na Placu Uniwersyteckim.

13 V
Uroczyste otwarcie Domu Archeologów

13 maja miało miejsce uroczyste otwarcie nowego oddziału Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul.  Koszarowej.  Dom Archeologów nie jest typowym Muzeum, ale placówką naukowo-dydaktyczną.

28 V
500-lecie pierwszego aktu założycielskiego uczelni
28 maja 2005 r. Uniwersytet świętował 500-lecie nadania pierwszego aktu założycielskiego uczelni. Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier w 1505 próbował powołać do życia szkołę we Wrocławiu. Dokument fundacyjny wydany w Budzie nie został jednak potwierdzony przez papieża Juliusza II.

15 XI
60 lat nauki w powojennym Wrocławiu
Obchodzone corocznie 15 listopada w Auli Leopoldyńskiej Święto Uniwersytetu, w 2005 roku było okazją do uhonorowania tytułem doktora honoris causa ślązkoznawcy, germanisty i historyka, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Rudolfa Lenza (pierwszego obywatela RFN, który na UWr uzyskał habilitację).  Tytuły Honorowego Senatora UWr odebrali prof. Norbert Heisig i prof. Waldemar Kozuschek założyciele Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego – zasłużeni dla uczelni w finansowaniu renowacji jej zabytków i wspieraniu badań naukowych.
W Wieży Matematycznej zaprezentowano wystawę „Ich drogi… trudne początki” pokazującą kształtowanie się wrocławskiego środowiska nauki w pierwszych trudnych powojennych latach.

2006 r.
alt text

1 IX
Nowe wydziały

31 sierpnia zarządzeniem Rektora nr 116/2006 zlikwidowany został Wydział Nauk Przyrodniczych, a z dniem 1 września powołane zostały 3 nowe Wydziały: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

IX
Nowa siedziba Instytutu Informatyki
Z baraku przy ul. Przesmyckiego do nowoczesnego budynku o powierzchni prawie 11 tysięcy m² przy ul. Joliot-Curie 15 przeprowadził się Instytut Informatyki. Nowy, postmodernistyczny budynek, wg projektu J.A. Modlingera i M. Wołyńca został wyróżniony w konkursie Piękny Wrocław.

5 XII
Biblioteka Cyfrowa
Internetowa Biblioteka Cyfrowa UWr oficjalnie rozpoczęła działalność 5 grudnia 2006 r.

2007 r.
alt text

4 XII
60-lecie Geologii
4 grudnia na obelisku 60-lecia Geologii na UWr, przy ul. Cybulskiego 30/34 pojawił się Krasnal Geolog.

2008 r.
alt text

II
Tańczące nereidy

Z inicjatywy pracowników Archiwum UWr w lutym 2008 r. podjęto prace konserwatorskie mające przywrócić świetność fryzowi z dziedzińca domu przy ul. Szewskiej 50/51 użytkowanego przez Archiwum, Instytut Kulturoznawstwa i Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej.

 

26 XI
Freudek w Instytucie Psychologii
„Przy wejściu do Instytutu Psychologii, o godzinie 13 rozpoczął urzędowanie człek niewielki wzrostem, lecz wielki umysłem, rodem z krainy Krasnoludów, który na cześć mistrza otrzymał zaszczytne miano Freudka.”


2 XII

Otwarcie Instytutu Konfucjusza
Działający od października 2007 r. przy Uniwersytecie został oficjalnie otwarty. W ceremonii wzięli udział goście z Chin.

2009 r.
alt text

IV
Opracowanie konserwatorskie Auli

Na początku kwietnia 2009 r. Uniwersytet otrzymał „Raport Końcowy Prac Badawczych Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego” opracowany przez zespół  Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie oraz ASP w Krakowie. Opracowanie liczy ponad 900 stron tekstu, blisko 300 fotografii, setki wykresów i zdjęć makro- i mikroskopowych oraz 51 plansz w skali 1:50 i 1:25 z wydrukami barwnych ortofotoplanów, inwentaryzacji rysunkowej i przekrojów.
Raport ma służyć bardzo praktycznemu celowi, jakim będzie kompleksowa renowacja Auli Leopoldyńskiej.

V
Rozpoczęcie działalności Planetarium
W Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła działalność Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii „Planetarium”, której celem jest popularyzacja astronomii przy zastosowaniu nowoczesnych technik multimedialnych.

5-6 VI
Dni Uniwersytetu Lwowskiego
Koncerty, wystawy i dyskusje panelowe złożyły się na program obchodzonych po raz pierwszy Dni Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Paragrafek zamieszkał na Uniwersytecie
W holu głównym budynku WPAiE znalazł schronienie stojący na straży prawa i porządku krasnal Paragrafek.

IX
Muzeum Przyrodnicze

W poniedziałek 21 września w ramach trwającego remontu Muzeum Przyrodniczego oddano do użytku reprezentacyjną klatkę schodową Muzeum, która odzyskała dawny secesyjny wdzięk.

15 X
Obchody 1000-lecia Litwy

Uniwersytet Wrocławski, Studium Języka i Kultury Litewskiej, Ambasada Republiki Litewskiej oraz wieloletni partner UWr – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny 15 października zorganizowały uroczyste obchody Tysiąclecia Litwy.

2 XII
Odzyskany starodruk
2 grudnia 2009 r. Biblioteka Uniwersytecka dzięki działaniom ministra Radosława Sikorskiego odzyskała średniowieczny mszał, który zaginął w czasie II wojny światowej.

2010 r.
alt text

I
Komplet bereł lwowskich we Wrocławiu
W pierwszych dniach roku w Sali ekspozycyjnej im. Romana Longchampsa została udostępniona zwiedzającym gablota prezentująca komplet przedwojennych insygniów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które za sprawą prof. Edmunda Bulandy w 1945 r. trafiły do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12 IV
Upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej
Na nadzwyczajnym otwartym posiedzeniu Senatu w Auli Leopoldyńskiej studenci i pracownicy uczelni pożegnali ofiary tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego. W katastrofie zginął absolwent uniwersyteckiej historii, minister Władysław Stasiak.

12 V
Dni UWr na Uniwersytecie Lwowskim
Występy, dyskusje i wykłady, prezentacje multimedialne i projekcje filmów złożyły się na program Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie Lwowskim, które lwowscy akademicy przygotowali w rewanżu za święto ich uczelni obchodzone ubiegłego roku w czerwcu na Uniwersytecie Wrocławskim.

Odkrycie w Sali Balzera
Podczas trwających od 2008 r. prac badawczych przygotowujących kompleksowy remont konserwatorski Auli Leopoldyńskiej i znajdujących się ponad nią w miejscu dawnego jezuickiego teatru, sal im. Oswalda Balzera oraz im. Polonii odkryto oryginalną barokową dekorację malarską autorstwa Johanna Kubena.

27 IX
Wrocławska Unia Akademicka
27 września 2010 r. w Ratuszu w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych zostało podpisane porozumienie rektorów uczelni akademickich Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej.
Ideą Unii jest integracja środowiska akademickiego Wrocławia poprzez stworzenie wspólnej organizacji, która będzie wspomagała jej uczestników w realizacji działań statutowych, obniżeniu kosztów, zwiększeniu konkurencyjności i kreatywności. Uczestnictwo ma opierać się z jednej strony na zasadzie autonomii połączonej z integracją wokół celów Unii oraz partycypacją w kosztach przedsięwzięcia.

15 XII
Obchody 65-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłym profesorom i docentom, wykład prof. Franciszka Połomskiego w Auli Leopoldyńskiej, wystąpienia: Rektora, dziekana, zaproszonych gości i przedstawiciela studentów oraz wręczanie medali pamiątkowych wypełniły dzień obchodów prawników, administratywistów i ekonomistów.

Rewaloryzacja siedziby Instytutu Filologii Romańskiej
W 2010 r. zakończył się remont siedziby Instytutu Filologii Romańskiej zajmującej budynek dawnej Kamery Cesarska, była to jedna z najlepiej przeprowadzonych tego typu rewaloryzacji w ciągu ostatnich lat.

2011 r.
alt text

Obchody 200-lecia
Na 2011 r. przypadł jubileusz 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu - powstała w 1702 r. Uczelnia, uniwersytetem według humboldtowskiego modelu nauczania stała się w roku 1811.  Centralne obchody miały miejsce w dzień Święta Uniwersytetu 15 listopada. W Auli Leopoldyńskiej gościli prezydenci Polski (Bronisław Komorowski) i Niemiec (Christian Wulff).

W wyremontowanych salach zreorganizowanego Muzeum, na parterze zachodniego skrzydła gmachu głównego została otwarta ekspozycja poświęcona ostatnim dwóm wiekom wrocławskiej Alma Mater.
Nieco wcześniej, bo 3 sierpnia w Rynku odbył się wernisaż przygotowanej przez pracowników Muzeum wystawy „Uniwersytet Wrocławski 1811-2011”.
Jubileuszowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja „Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku” (4-7 października) oraz kolokwium Między wiedzą a władzą. Uniwersytet wobec przekształceń państwa (15-16 listopada).

VIII
„Colloquium Mathematicum” na liście filadelfijskiej
Powołane do istnienia przez wrocławskich matematyków w 1947 r. „Colloquium Mathematicum” zostało włączone do bazy czasopism filadelfijskiego Institute for Scientific Information. Tak zwana lista filadelfijska jest ogólnoświatowym wykazem periodyków o największym naukowym znaczeniu.

21 X
40-lecie Stacji Polarnej

21 października 2011 r. w Oratorium Marianum uroczyście obchodzono 40-lecie pierwsze uniwersyteckiej stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie.

19 XII
Tablica upamiętniająca Clarę Immerwahr-Haber
Niemiecka chemiczka, żona noblisty i pierwsza kobieta doktor Uniwersytetu Wrocławskiego została upamiętniona na tablicy odsłoniętej 19 grudnia 2011 r. w przejściu prowadzącym z pl. Uniwersyteckiego na ul. Grodzką.

500 spotkanie w Salonie im. Profesora Józefa Dudka
Pod koniec 2011 r. w Oratorium Marianum odbyło się jubileuszowe pięćsetne zebranie Salonu.

2012 r.
alt text

I
Nowy gmach Biblioteki

Nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, którego budowa zakończyła się w grudniu 2011 r. Proces budowlany rozpoczął się jeszcze w 1999 r., kiedy to w wyniku konkursu wyłoniono projekt J. Rzyskiego z zespołem. Nowy budynek o powierzchni 37,652 tysięcy m² będzie mógł pomieścić 4,5 miliona woluminów.

29 IV
100 lat pojęcia IQ

29 kwietnia 2012 r. przypadła kolejna rocznica urodzin Williama Sterna (1871-1938), wybitnego filozofa i psychologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego – który wprowadził w 1912 r. do naukowego obiegu pojęcie Ilorazu Inteligencji (IQ).

V
Remont Pl. Uniwersyteckiego

Zakończono trwający przeszło rok remont ul. Kuźniczej i pl. Uniwersyteckiego. W jego ramach te ulice przekształciły się w trakt spacerowy wypełniony studentami i turystami. Przy tej okazji z inicjatywy Muzeum UWr w bruku ulicznym „przedłużono” znajdującą się we wnętrzu Wieży Matematycznej linię południkową wyznaczoną jeszcze w 1791 r. przez Longinusa Antona Jungnitza.

Krasnal profesorem
Do grona uniwersyteckich krasnali dołączył ofiarowany w 2010 r. przez Senat Akademii Medycznej, z okazji zbliżającej się 200. rocznicy nauczania medycyny uniwersy-teckiej, przybyły z Viadriny Profesor. 
Po zakończeniu remontu pl. Uniwersyteckiego znalazł dla siebie miejsce tuż przy głównym wejściu do gmachu głównego. Niedaleko od dzierżącego parasolkę krasnala-szermierza. A w zasadzie jego drugiego wcielenia, gdyż pierwszy oddalił się dawno temu w nieznanym nikomu kierunku.

 

VIII
Upiększony Wydział
Zakończono rewaloryzację terenu dziedzińca wewnętrznego Wydziału Filologicznego, oddając do użytku odtworzony tam ogród barokowy. Był to ostatni etap prac remontowych podjętych na Wydziale dzięki pozyskaniu środków unijnych.
W ramach projektu wykonano remont wszystkich elewacji oraz modernizację wnętrz budynku.

2013 r.
alt text

28 VI
Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii

W Campusie Grunwaldzkim, pomiędzy mostami Grunwaldzkim i Pokoju powstał zespół nowoczesnych obiektów dydaktycznych: Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii. Użytkowany będzie przez  Wydział Biotechnologii oraz Wydział Chemii. Autorem projektu jest Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski z Poznania.

7 XI
Księga Jubileuszowa

7 listopada 2013 r. odbyła się promocja „Księgi Pamiątkowej Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu”, t. II: „Universitas litterarum Wratislaviensis 1811–1945”.

2014 r.
alt text

V
Freski w Oratorium Marianum

9 maja 2014 r. w Oratorium Marianum (Sali Muzycznej Uniwersytetu) miała miejsce uroczysta prezentacja zrekonstruowanych fresków, zniszczonych praktycznie całkowicie podczas bombardowań i ostrzału artyleryjskiego wczesną wiosną 1945 r. Renowacji dokonał drezdeński artysta, malarz Christoph Wetzel dzięki środkom Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.