Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Mycielski

Mycielski

Doktorzy Honoris Causa

Andrzej Mycielski

(1900-1993)
prawnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

24 marca 1993 – uchwała Senatu UWr
28 maja 1993 – uroczysta promocja
promotor: prof. Kazimierz Działocha

Andrzej Mycielski urodził się 20 grudnia 1900 r. w Krakowie (zm. 6 października 1993 r. w Warszawie). Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie następnie w 1925 roku uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie prawa kościelnego (kanonicznego) i świeckiego (cywilnego). W latach 1926-1933 przebywał na studiach uzupełniających we Francji, następnie powrócił do kraju, a w 1933 roku habilitował się z zakresu prawa politycznego i nauki o państwie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W latach 1933-1939 jako docent wykładał prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Wileńskim oraz w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, jednocześnie w roku akademickim 1936-1937 wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.
Okres II wojny światowej Profesor spędził w okolicach Krakowa, był członkiem AK, współpracował z redakcją "Małopolskiego Biuletynu Informacyjnego" i wykładał prawo państwowe na Tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu wojny pracował krótko na etacie docenta na UJ, następnie pod koniec 1945 r. przeniósł się do Wrocławia, gdzie objął Katedrę Prawa Państwowego (1945-1951) Uniwersytetu i Politechniki, podejmując wykłady z prawa konstytucyjnego i historii filozofii prawa. Od 1949 roku wykładał ponadto w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Mimo spełnienia wszelkich wymogów merytorycznych i formalnych nie uzyskał, z przyczyn politycznych, tytułu profesora nadzwyczajnego. W roku 1951 zwolniony został ze wszystkich pełnionych funkcji administracyjnych i przeniesiony do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1953 roku opuścił Wrocław i zamieszkał w okolicach Warszawy. Podjął działalność publicystyczną, współpracował m.in. z Zakładem Czasopiśmiennictwa PAN i Instytutem Wydawniczym "Pax". Powrócił na Uniwersytet Wrocławski w roku 1957, został profesorem nadzwyczajnym i ponownie otrzymał kierownictwo Katedry Prawa Państwowego (1957-1969), a po jej włączeniu w 1969 do Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych, pracował w Zakładzie Prawa Państwowego. W roku akademickim 1960/1961 był dziekanem Wydziału Prawa. W 1971 przeszedł na emeryturę i osiadł w Warszawie. Nie przerwał jednak działalności dydaktycznej i w latach 1976-1991 wykładał historię filozofii prawa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Profesor A. Mycielski należał m.in. do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe prof. A. Mycielskiego obejmowały problemy filozofii prawa, teorię prawa konstytucyjnego i pozytywnego prawa polskiego, a także zagadnienia funkcjonowania parlamentu w aspekcie politologicznym i socjologicznym. Profesor był twórcą i organizatorem wrocławskiego ośrodka nauki prawa konstytucyjnego.

Zobacz również: